fàne

Meaning: 
grasp
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where fàne appears

Dolno Draglište 1: 14 - prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Hvojna 1: 18 - làckəm’è se kòjtu fàne jəc’ètu zə n’ègu e həlvʌ̀tə
Oborište 1: 150 - nè kat sìreneto kato s se fàne
Oborište 1: 151 - sìreneto kat sa fàne sa razbɤ̀rka sɤs ednà takòva
Glavanovci 1: 74 - ùtreden obezàtelno če nàjdemo zmijù kəkvòto i rukòl’k’a ako nèšto ni fàne dɤ̀ž

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut