Case: 
acc
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gə appears

Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Markovo: 165 - še i gə dədɤ̀t tìj pràv’ət nišàn mu vìkaa
Markovo: 207 - nì gə dàvəmi tùkə̥ n’eštu nəm’èrət kusùr’ nì gə dàvəmi
Mogilica 3: 84 - pɔ̀lnumàlu nɛ̀kvu a gà ràbutiš' dàvət ti gə
Bela 1: 91 - ne dàva da pripàri do n’èja jà če gə i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut