ga

Meaning: 
when
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 

Lines where ga appears

Golica 3: 146 - zapòwn'uw gu ga
Bansko: 137 - zìmata a ga se zakòla: prasètata
Bansko: 216 - kòlaa tìa mi dàvaa jà nèam ama ga
Bansko: 275 - tòpime mutuvìlkata da se ne nasùgruva ga svàl'ime pàsmutu
Kralevo 2: 101 - gòste ga dòjdət puč’è̝rp’ət si sə pɨ̀jət kəf’è
Šumnatica 3: 99 - tò drùgə ràbutə n’èmə mlàdi ga beme ràbutihme əmə seà n’èmə
Gela 1: 52 - ga z'ɔ̀ də mi sa smɛ̀e za svà za ledùnkisɤ
Vasiljovo 1: 44 - è še dòde vasìl i ga dòde koto dòde vasìl
Tihomir 2: 79 - atèj ad brɑ̀šno isùč’eme kòrᵊi am’èsime ga isùč’eme kòrᵊi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut