gà

Meaning: 
when
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where gà appears

Oreše: 29 - jà gi ne pòmn’a gà sə ušlì jà bef dètence dè
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Iskrica 3: 36 - gà sə stòpli pò rànu stud’ènu àgneàtə ne mòəd də rəstɤ̀t

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut