ga

Case: 
acc
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where ga appears

Stakevci 3: 10 - i učìtelkata ga karàla da da si raskàže uròkət òn mirùe
Stakevci 3: 11 - onà ga pàk poteràla òn si mirùe onà reklà
Stakevci 2: 25 - no tòj selìn ama mì ga tekà zovèmo
Stakevci 2: 31 - ama upotrebjàvu ga natàmo mì tùj nìkoj ne upotrebjàvamo toj
Stakevci 2: 35 - e pa upotrebjàvu ga amà
Stakevci 4: 46 - pa tegàj u ùzokol mužjèti ga u urèžu opɤ̀nɤkɤt [laughter]
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 3: 62 - kòj ga zè tùka stòlɤt
Stakevci 4: 121 - navòšta e otgòre sɤs ə povòrke pà ga ovṛ̀že dotùj
Repljana 3: 16 - na krosnòto a tòj pɤk stìm ga zovèmo sìtnoto
Repljana 4: 17 - pa ga onì tražìše jutròto če go nèma
Repljana 3: 18 - pa tegà àjde istɤčèmo ga ò iskàle smo klàšn’e
Repljana 3: 20 - na val’àvicu ta da ga vàl’u tàm klàšn’ete
Repljana 3: 27 - ne čìne ga deràmčeta ò ženà pa si nòsi na ràbutu
Repljana 4: 32 - ta ga tražìše ta
Repljana 4: 35 - tàm u dùpkutu ta ga isteglìše pa izlèzɤl
Repljana 1: 42 - bì bì svè ga skḷ̀če ama ga nè je čuvàl mlògo
Repljana 1: 42 - bì bì svè ga skḷ̀če ama ga nè je čuvàl mlògo
Repljana 1: 43 - prodàde ga no rèče da te ubìe no decà pràčam
Repljana 1: 46 - pa ga òn prodàde ama ga dòsta bì
Repljana 1: 46 - pa ga òn prodàde ama ga dòsta bì
Repljana 2: 107 - i kmètɤt ni tegàj ga uvolnìše uvolnìše ga štò òn sàka
Repljana 2: 107 - i kmètɤt ni tegàj ga uvolnìše uvolnìše ga štò òn sàka
Repljana 2: 109 - da si pràimo zbòr onì ga tègaj uvolnìše ta turìše
Repljana 2: 115 - ta ga manùše kmètɤt uvolnìše ga
Repljana 2: 115 - ta ga manùše kmètɤt uvolnìše ga
Vŭrbovo 1: 15 - i matertàta g’u svè kle ga e klèla
Vŭrbovo 1: 30 - a òn izlèzɤl iz gròbɤt bòg ga prestorìl smɤrdèla mu rukà
Vŭrbovo 1: 43 - sèstro petkàno nà ti mòjɤt pṛ̀sten turì ga na
Vŭrbovo 2: 51 - è tòlko parčènce ostrìženo mu ot kosùtu i ga izèdou
Vŭrbovo 1: 65 - tovà ga davàu na večerìnku jà sɤm išlà na tùj vèčer
Skrŭt 1: 113 - enì volòve kadè ga vlàčat
Tihomir 2: 13 - as pònica ga pahlùpime
Tihomir 2: 35 - amᵊìjeme gᵚɨ pàk ùtre gà peč’ème pàg ga am’èsime
Tihomir 2: 45 - gà go ispeč’ème rɛ̀ž’eme ga da ga id’ème
Tihomir 2: 45 - gà go ispeč’ème rɛ̀ž’eme ga da ga id’ème
Tihomir 3: 76 - i kato ga slòžəš vɔ̀tre lɛ̀p màlku zakàčiš i tòj se màje
Tihomir 2: 101 - kuskùs’ete l’e varìme ga na parlìva vòda vazvrìena vòda
Tihomir 2: 199 - elè met’ème ga s m’ètlᵚɨ s m’ètla go l’è met’è̟m
Nasalevci 1: 85 - jà da e takà jà ču ga nòčem popàrim
Nasalevci 1: 87 - sɤs vrèla vodà ču ga popàrim ma takà nèma ga tṛpìm
Nasalevci 1: 87 - sɤs vrèla vodà ču ga popàrim ma takà nèma ga tṛpìm
Nasalevci 1: 91 - zèmi ta ga nèče li se brìči s vòdu lùp
Nasalevci 1: 93 - zèmi ta ga pòpari
Nasalevci 1: 94 - e ga popàrim i
Nasalevci 1: 101 - kvò se prài ròdi se detèto pa ga povìju
Nasalevci 1: 131 - odrèžu ga i kràj
Nasalevci 2: 168 - obikòli ga trì puti i ko pòp pročetì
Nasalevci 2: 182 - načùpi kòj ga nàjde bogàt stàva razbrà li
Salaš: 59 - trèbe da ga kàraš čovèka da ti zakàra bòlnija u takòva
Salaš: 126 - ama nèznam gdè sɤm ga turìla

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut