gò

Case: 
acc
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gò appears

Babjak 4: 29 - ne gò slušàx čuvɛ̀kə amà
Eremija 4: 41 - kòj če mu i da tùriš kapàn ne gò znàeš
Šumnatica 3: 50 - ne gò li kàlcaš ə tvà
Vŭglarovo 1: 95 - əm kɤ̀k ni gò rəzbɨ̀rəme
Stikŭl 3: 65 - i ednà godìna ne gò ostàili da si počìne
Belica 3: 101 - ako gò razbṛ̀kaš sɤs ə sulumùra sìreneto še zème da ti merìše

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut