gu

Case: 
acc
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gu appears

Golica 5: 39 - i z’àha ni kolàta i gu ščùpiha kae v’èče tugɑ̀s t’ɑ̀h kolà xùbavit’ȅ̥
Repljana 2: 30 - pa svìena òbla ama pò golemà tepsìjata tùrimo gu u tepsìjutu
Bansko: 6 - tùra i dvè trì jàjca zabɤ̀rkəm ìzmesà gu təkà ùbavù
Bansko: 51 - i gu nàvia nàvià gu təkà na na rulò
Bansko: 76 - ud nègo ta nìj gu pràvime na turšìja
Bansko: 87 - ta d nè e fnògu č'ìsalu gu tùrime màlku da iš'č'ìsne
Bansko: 104 - ta ta gu kavardìsam ta tùra nàpraa lòtka takà tèndžuràtḁ
Bansko: 146 - nà ràskaži kogà ste klàli gùdetu kè gu rasfasòvate
Bansko: 149 - gùdetu kugà gu
Bansko: 158 - polìvamè gu s vrɛ̀la vòda i pokrìvame z diplò da se zadùši̥
Bansko: 163 - z bendžìn tu: takà gu pɤ̀rža: pɤ̀rža: rèda: ta stàne
Bansko: 170 - nìj gu vìkame tovà smɛ̀nka
Bansko: 172 - tovà gu vìkamè gu smɛ̀nka tovà što sè razrɛ̀žuva
Bansko: 172 - tovà gu vìkamè gu smɛ̀nka tovà što sè razrɛ̀žuva
Bansko: 194 - sètne gu takà na trìš' na šès parčèta alì e golɛ̀mu prasètu
Bansko: 255 - kapamà kat gu napràime i i drùgo vèč'e jaxnìja sùpa i
Bansko: 286 - stàne na dìpla pòsle gu sŭšìeme na ә trì dìpla
Bansko: 289 - štè gu rabòtite slèt tavà resnàče
Mogilica 3: 30 - ž'ìtutu gu zberɔ̀t təkà f č'uvàl:e
Mogilica 3: 38 - če udv'ɔ̀d gu s lupàtə təkà gu v'ɔ̀t
Mogilica 3: 38 - če udv'ɔ̀d gu s lupàtə təkà gu v'ɔ̀t
Mogilica 3: 80 - tugà vlɛ̀ze sìč'kutu f tèkezesè z'ɔ̀hə mi gu
Mogilica 3: 91 - pə grədìnite mi nàmi flɛ̀ze regulàcijə tè gu zemàhə sìč'ku
Mogilica 3: 93 - nèje sìč'kutu mi gu z'ɔ̀hə
Mogilica 3: 95 - e če f enèj regulàcijə gu ne vràštət dərž'ɛ̀vətə kəkò e seà
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Mogilica 3: 101 - nè dàvət tè si gu s'ɔ̀t zgà dərž'ɛ̀vətə mi go e dàlə
Mogilica 3: 105 - əgà jə ìzdujəm še hi gu dàm
Leštak 3: 180 - ə ə rèže gu
Skrŭt 3: 80 - štu ìma k’i gu daròvaš k’i stàni̥ k si izlèze
Stalevo 2: 56 - jà səm čùl če gu vìkat ošàf
Stikŭl 3: 7 - i tugàvə gu čùkəme səs tvà
Malevo/Asg 1: 28 - ustàim gu màlku də puisc’ìne i pòsle gu putkvàsim
Malevo/Asg 1: 28 - ustàim gu màlku də puisc’ìne i pòsle gu putkvàsim
Malevo/Asg 1: 29 - səs màlku kìsəlu ml’əkò mu slòžim’e vəf ə rəzbìjeme gu
Malevo/Asg 1: 30 - i gu zəvìjeme vəf sədʌ̀t f kujètu gu kvàsim
Malevo/Asg 1: 30 - i gu zəvìjeme vəf sədʌ̀t f kujètu gu kvàsim
Malevo/Asg 1: 64 - nə pərəl’ʌ̀tə i f ədnʌ̀ kùpə sme jàli vìkəme gu giv’èč
Malevo/Asg 1: 92 - gà gu nəlì segà bràšnu kətu z’ʌ̀meme tə gi um’èl’eme ž’ìtunu
Pavelsko 1: 26 - fəf sr’edʌ̀nə sə dərdžì mùl’enu i gu kàrə nəwòkulu
Pavelsko 4: 33 - š’e gi svər’ìme š’e gu ustàim də sə ist’ìn’e màlku
Pavelsko 4: 65 - əgà sə nəpɤ̀l’n’i vɤ̀rzuvəž gu̥
Sŭrnica 2: 11 - nə decàtə pə gu b’ɛ̀liš’ nə rekàtə pa gu č’ùkəš s kòpəni
Sŭrnica 2: 11 - nə decàtə pə gu b’ɛ̀liš’ nə rekàtə pa gu č’ùkəš s kòpəni
Sŭrnica 2: 12 - pə gu b’ɛ̀liš’ də stàne m’ɤ̀ku də sə iš’č’ìstə
Sŭrnica 2: 13 - də sə təkòənə tugàv gu v’èč’ə isuš’ìš’ pà də də ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 30 - dəržàvnu i s’à uts’à nətàtək pə nèkə gu rəzrəbòt’et uttùk nətàtək
Sŭrnica 3: 75 - nɛ̀štu təkà mə tò təkà š’ si gu udmɤ̀knem
Sŭrnica 3: 77 - š’ə gu izid’è t’èl’ətu
Sŭrnica 2: 133 - i gu sìpiš’ fəf vudɤ̀tə i nətupìš’ pr’èž’dite
Sŭrnica 2: 135 - màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə
Sŭrnica 2: 153 - i mòdž’e də gu pràviš’
Sŭrnica 1: 178 - n’èguvətə dɤšter’ɤ̀ mòenə zifèjkə gu nəbizɛ̀vəš’e̥
Sŭrnica 1: 180 - nəbizàvələ gu nə cvìk štòt nàštu d’ɛ̀te
Sŭrnica 1: 181 - beš’ә̥ sedmàk ni biz’ɛ̀eš’e gu
Sŭrnica 1: 183 - udn’èli gu unuvà dɛ̀te də biz’ɛ̀e mòjtə dɤ̀šter’ə
Sŭrnica 1: 186 - nə tvà nə zifèjkə òti bilà gu nəbizɛ̀vələ
Sŭrnica 1: 201 - i əkušèrkite gu pudnàs’ət i gu dàvət
Sŭrnica 1: 201 - i əkušèrkite gu pudnàs’ət i gu dàvət
Sŭrnica 1: 203 - də gu kɤ̀rmi
Sveta Petka 1: 24 - à tәkà tәkà gu predèš’
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Drjanovec 2: 65 - i tɤ̀j sètn’e bùlkɤtɤ rud’ì i gu tùrivɤ dònkɤ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut