gu

Case: 
acc
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gu appears

: 2 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 4: 10 - d’è tə harmàn’ə tɤ̀j gu pribìvəmi səs ə tòjə kàmək
Kolju Marinovo 4: 13 - nəprɤ̀skəmi gu s vodɤ̀ či səs slàmə ud gòri i ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 4: 15 - əxə mì trevà ne ponìkvələ li pòsle pàk kəto gu takòvə
Kolju Marinovo 5: 21 - à nè li gu zabel’àzə tuvà e rezervuàra è tùka du nàs
Kolju Marinovo 4: 22 - i gu ut’èsəmi gu tì mutìkə nəlì si čùvəl [laughter]
Kolju Marinovo 4: 22 - i gu ut’èsəmi gu tì mutìkə nəlì si čùvəl [laughter]
Kolju Marinovo 4: 23 - ku ne sì ja vìždəl [laughter] ut’èsəmi gu isfɤ̀rl’əmi
Kolju Marinovo 3: 23 - kət gu vàždət dvèti sə krɤstòsət takà n’àkək
Kolju Marinovo 3: 24 - i slàgəž gu nə zem’ɤ̀tə nòsiš rəkòjkə ut tùk ut tùk
Kolju Marinovo 4: 25 - e na drùgətə gudìnə də kàžə d’è i pàk gu nəprɤ̀skəm’e
Kolju Marinovo 4: 26 - pàk gu zərìjem səs slàmə udgòri pɤk ə utpàdəci slàmə
Kolju Marinovo 3: 27 - də e tòl’kuvə i nə r’èd vèči inɤ̀ redìca gu nəredìm
Kolju Marinovo 4: 30 - prinàs’ət snòpiti d’ètu sme gu užènəli dukàrəmi tùkə
Kolju Marinovo 1: 41 - də ftàsə l’àba kɤ̀ktu i sigà ftàsuva kəto gu m’ès’ət
Kolju Marinovo 1: 46 - si ustàviš i drùgijə pɤ̀t gu m’èsiš
Kolju Marinovo 1: 66 - təkà nədìgə sə n’è kəto də gu m’èsiš
Golica 5: 2 - i utìde w bez’erlìk’ u drùga dərdž’ɛ̀va ə č’e gu z’èha
Golica 5: 3 - i stuv’à ednà gudìna ə č’e gu z’èha bəndìt’tɛ̏
Golica 5: 95 - kəd gù vìd’ət kɑ̀e bɛ̀lgərin ubìvəd gu dòdəə kɑ̀e s kulìt’ȅ
Golica 5: 105 - huligɑ̀nt’ȅ kɑ̀e ìmə kət vìd’ət bɛ̀lgərin ubìvəd gu
Bansko: 229 - pa e bòlen pa jà mu vìkam dž'òre bre dž'òre gu vìkame
Bansko: 268 - cɤ̀rni čelèta o òsnuvà gu nàvià gu vdɛ̀nemè gu
Bansko: 268 - cɤ̀rni čelèta o òsnuvà gu nàvià gu vdɛ̀nemè gu
Bansko: 268 - cɤ̀rni čelèta o òsnuvà gu nàvià gu vdɛ̀nemè gu
Bansko: 270 - z prìvɤrzà gu lùpam lùpam i mɛ̀tam i sufàlč'ata tkàa
Bansko: 272 - tòlkuà gu nàsnuva i se tčè a pa resnàč'ite
Bansko: 279 - ta gò sme presukàle i nègu gu fmɛ̀tame takà na sufàl'kata
Bansko: 281 - sus vàdička e tavà lòš'č'e ta mɛ̀tamè ta jà gu izvàždam
Bansko: 288 - ә i takà gu pustìlate napràvu
Bansko: 290 - emi ne è nòsuvàme gu na valɛ̀vica da se svàle
Mogilica 6: 17 - nə rəkà gu m'èsiš də pətk'ìsne gà pətk'ìse tugà
Mogilica 6: 22 - ìmə ba tè gu o ometɤ̀t žərɔ̀n
Mogilica 6: 27 - i umetɔ̀t gu pepelɔ̀n
Mogilica 6: 31 - pòsle nìštu [laughter] pòsle gu izvàd'ət
Mogilica 6: 33 - pòsle gu nəm'ɛ̀tət i č'ɛ̀kəd də sə ispeč'è
Mogilica 6: 34 - əmhəm i agà sə ispečè to mnògo xlèp kədè gu pàzexa
Mogilica 3: 62 - zə fəsùl' enəkòf fəsùl'ef kuč'ɛ̀n gu zuvɛ̀hme
Mogilica 3: 66 - č'e kuč'ɛ̀nən gu zə iskàrəš' ud nìvətə
Mogilica 6: 66 - də tuvàrime stòki nə məgəzinèrə tàm ot tàm gu kàrəhme
Mogilica 3: 67 - i ubɛ̀liš' gu hùbəvu i f ədìn kəzàn gu svərìš'
Mogilica 3: 67 - i ubɛ̀liš' gu hùbəvu i f ədìn kəzàn gu svərìš'
Mogilica 6: 68 - stànə pɔ̀tes ut četìres i sèdmə gudìnə gu pòčnə tòu
Mogilica 3: 68 - i tegà s prèsə gu se iscədì i tugàvə gu vər
Mogilica 3: 68 - i tegà s prèsə gu se iscədì i tugàvə gu vər
Mogilica 6: 69 - gu pràihə pɔ̀tes
Mogilica 3: 69 - kətu gu izvər'ɔ̀t f ədnɔ̀ tòvə i stàne petmès
Mogilica 3: 87 - sɛ̀nu ut càrevicətə tuvà misirlìg' gu zuvème misìrč'enu gi hrànehme
Mogilica 3: 111 - i ìstučəm gu i pòčnəm də jə dòjəm klàəm si stòlč'ek
Leštak 1: 5 - ədìn kilgràm furàš p’èt l’èvə i tò gu àjde tè čɛ̀sni̥ci̥te kàrət
Leštak 1: 9 - də gu z’èmeš də gu dukàrəš tò nə bendzìn dədèš
Leštak 1: 9 - də gu z’èmeš də gu dukàrəš tò nə bendzìn dədèš
Leštak 2: 47 - i r’èž’eš səs sərpʌ̀t i zberèž gu
Leštak 2: 50 - nə snòp’e gu zbìrət
Leštak 2: 52 - a vʌ̀rzvəd gu snòp’e
Leštak 2: 57 - tugàvə gu zbìrət nə ədnò mɛ̀stu isʌ̀hne
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 2: 72 - əmi met’èž gu
Leštak 2: 74 - əmi smet’èž gu udvɛ̀ež gu ə hàjde nə vudenìcə [laughter] gu sm’èl’əš [laughter]
Leštak 2: 74 - əmi smet’èž gu udvɛ̀ež gu ə hàjde nə vudenìcə [laughter] gu sm’èl’əš [laughter]
Leštak 2: 74 - əmi smet’èž gu udvɛ̀ež gu ə hàjde nə vudenìcə [laughter] gu sm’èl’əš [laughter]
Leštak 2: 79 - əmhəm kato go vɤ̀rneš v kəkvò g gu slàgate
Leštak 2: 80 - kato go vʌ̀rneš ber’èš gu f nɛ̀kəf kujədž’ɛ̀k i
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 3: 142 - tù tùkə gu kàzvət turpàn
Leštak 3: 146 - sɤ̀rp nəlì gu znàete təkòvə ednò zəkrəglènu
Leštak 3: 149 - əmi àz gu ìməm mòə ti gu kàž’e sərpɤ̀t
Leštak 3: 149 - əmi àz gu ìməm mòə ti gu kàž’e sərpɤ̀t
Leštak 3: 236 - zəbràil gu səm màmə mu stàrə èj umòt’ umòt’ i oràlu
Šumnatica 2: 5 - də gu zəver’àvəte rəzbìrəš li predì kò bèše
Šumnatica 2: 12 - l’àbə rəzbìš li uveličàvəd gu uveličàvəd go təkòvə è go rəzbìš li
Stikŭl 4: 34 - [laughter] kò̝jtu gu pò̝lzuvə tò̝ žə gu plàta
Stikŭl 3: 69 - ə zət tùrlasa ìma tvà gu zuvèm tùrlata
Stikŭl 3: 78 - pàk nalò̝m’ət kàksu v kàzvam dè svar’ɔ̀ kurbànčekən i raznesɔ̀ gu
Stikŭl 3: 141 - etùka pìsvalu takìva tùka s tɛ̀a sa edìnas sa gu ubᶤìli
Stikŭl 3: 143 - sòo paraklìsč’ek esòja èj gu tùva zgà č’ešmìcasa
Zabernovo: 33 - tugàa kətu uvərš’ème snòpetu tə gu zberèm vèč’er gu zbìrəme
Zabernovo: 33 - tugàa kətu uvərš’ème snòpetu tə gu zberèm vèč’er gu zbìrəme
Zabernovo: 34 - səz greblà gu tìkəme gu tu nə sòr gu pràime
Zabernovo: 34 - səz greblà gu tìkəme gu tu nə sòr gu pràime
Zabernovo: 34 - səz greblà gu tìkəme gu tu nə sòr gu pràime
Zabernovo: 35 - pràime gu nə sòr izmìtəd gu ž’ènte nəòkulu
Zabernovo: 35 - pràime gu nə sòr izmìtəd gu ž’ènte nəòkulu
Malevo/Asg 2: 1 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
Malevo/Asg 1: 65 - nəpɤ̀l’nim g’yv’èčən s kàš’e [laughter] səs l’èštə s fəsùl’ nədrubìm gu
Malevo/Asg 1: 78 - snòpine si ut snòpən ud ž’ʌ̀tvənə gi nəpràvime i tùrim gu
Malevo/Asg 2: 90 - tòə čàp ə gu izrəbòtvəm pu mòjə s isč’islènie
Pavelsko 1: 16 - vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk
Pavelsko 1: 20 - əm tuvà nə n’ìvənə si gu slàgəme nə n’ìvənə
Pavelsko 1: 21 - i pò̝sle wòd’ət tə gu klədʌ̀t
Pavelsko 1: 22 - pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène i kətu puisɤ̀hn’e
Pavelsko 2: 41 - uttùkə slàgəme i uttàm slàgəme i stàne nə kòpə gu vìkəme
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Pavelsko 2: 49 - prəš’ìm gu
Pavelsko 2: 52 - sìjemè gu ìdem iskupàemè gu jèsencku vr’ème gu mʌ̀kneme
Pavelsko 2: 52 - sìjemè gu ìdem iskupàemè gu jèsencku vr’ème gu mʌ̀kneme
Pavelsko 2: 52 - sìjemè gu ìdem iskupàemè gu jèsencku vr’ème gu mʌ̀kneme
Pavelsko 2: 53 - uč’ùkəme gu ə l’ʌ̀štətə tr’àə də jə vərš’ìjeme pò trùdnu e l’ʌ̀štətə
Pavelsko 4: 53 - də gu kàrəš səs ə ə̥dnì səndɤ̀ci məgàre səm tuvàrilə də kàrəm
Široka Lŭka: 12 - kar kratòha jɛ̀ gu za jɛ̀ òt səm svìknala jɛ̀
Široka Lŭka: 13 - kratòha gà da izvàdame i nèga izvàdamɤ sàdɤmè gu pròlete
Široka Lŭka: 14 - prašìm gu vəzrìvamè gu izvàdamè gu kàrame vəf čuvàli
Široka Lŭka: 14 - prašìm gu vəzrìvamè gu izvàdamè gu kàrame vəf čuvàli
Široka Lŭka: 14 - prašìm gu vəzrìvamè gu izvàdamè gu kàrame vəf čuvàli
Široka Lŭka: 15 - i tùrim gu pàk vəf ròpata zìmnu vrɛ̀m’a
Sŭrnica 3: 26 - pràvi si vɤ̀ž’e snòp si pràvi i si gu vɤ̀rdž’e
Sŭrnica 3: 28 - vɤ̀rže gu pà pràvi drùgu vɤ̀ž’e i
Sŭrnica 3: 32 - zəletì li dɤ̀š’ tr’àə də ə vɤ̀rzətù i də gu skləd’èš’
Sŭrnica 3: 33 - də gu zbir’èš’
Sŭrnica 3: 35 - də gu ne letì dɤždɤ̀
Sŭrnica 3: 39 - tò dudè gu isuš’ìš’ i vàrdiš ə ne istrɤ̀siš’ pu zem’ɤ̀tə
Sŭrnica 3: 41 - ìskə də gu vàrdiš’
Sŭrnica 3: 52 - i uvès sejàhə i ič’umèn’ nɛ̀štu gu ìməš’e̥
Sŭrnica 3: 73 - nìj d’èt sme gu klàli
Sŭrnica 1: 85 - i gu ìməš’ kətu svòj blìsək
Sŭrnica 2: 89 - izvərìme gu n’ègu vəf kəzànə izvərìme izvàdiš’ n’ègu màhniš’
Sŭrnica 2: 92 - i gu dərž’iš’
Sŭrnica 1: 121 - ìmə ìmə gu
Sŭrnica 1: 123 - ìmə gu
Sŭrnica 1: 140 - kət puč’ìnə svekɤrɤ̀ mi ìdvəhà də gu vìd’et
Sŭrnica 3: 143 - pa jà si gu č’ùvəm i n’ègu
Sŭrnica 1: 152 - ìmə gu i tvà kòj kàk ìskə
Sŭrnica 3: 167 - e tvà kòjtu gu č’ùvə pək kòjtu ni č’ùvə d’è də znàm
Vŭrbina 1: 2 - nə hərmànən pàk gu pràime snòpkove snòpuv’e i i pràihme gu kuš’ìnki
Vŭrbina 1: 2 - nə hərmànən pàk gu pràime snòpkove snòpuv’e i i pràihme gu kuš’ìnki
Vŭrbina 1: 3 - ta isɤ̀hne i tugàvə gu pàk səs kətɯ̀re gu vərš’è̝me
Vŭrbina 1: 7 - š’ə kàzvəm nə hərmànə əgà gu izvàd’ət uvərhɤ̀d gu mùl’etənə
Vŭrbina 1: 7 - š’ə kàzvəm nə hərmànə əgà gu izvàd’ət uvərhɤ̀d gu mùl’etənə
Vŭrbina 1: 8 - i tugàvə gu zətìkəme slàmənə nə ədìn kràj
Vŭrbina 4: 10 - kəkvòtu ubrəzùvəme s’èlsku stupànstvu rəštɤ̀ gu sèeme nə pòdziməšnu vr’ème
Vŭrbina 4: 11 - kàktu nàštu edìn mɛ̀sec du gerg’òvden’ i i i gu prudəlžɛ̀və
Vŭrbina 4: 13 - vərš’è̝me urème i vərš’ème gu ca tuvà rəštɤ̀ gu vərš’e̝me səs katɯ̀r’e
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Vŭrbina 4: 24 - prəšìme gu pàk pòsled gu prəšìme i ftòri pɤ̀t
Vŭrbina 4: 24 - prəšìme gu pàk pòsled gu prəšìme i ftòri pɤ̀t
Vŭrbina 4: 29 - i pòsled gu vərš’ème i rəštɤ̀ iskàrvəme i gu slàmətə ispòlzvəme
Vŭrbina 4: 30 - zə dubɨ̀təkə rəštɤ̀ gu kàrəme tə i xrànime
Vŭrbina 4: 31 - pà gu m’èl’eme tə stàne brəšnò zə furàš i zə nègu
Vŭrbina 4: 36 - vərš’ème gu sletvà skàrəme slàmətə i gu i gu smɨ̀təne
Vŭrbina 4: 36 - vərš’ème gu sletvà skàrəme slàmətə i gu i gu smɨ̀təne
Vŭrbina 4: 36 - vərš’ème gu sletvà skàrəme slàmətə i gu i gu smɨ̀təne
Vŭrbina 4: 48 - s tòu vìt kirəž’ilɤ̀g gu kàzvəme nìe pu.stàrumu
Vŭrbina 4: 65 - ə zə pɤ̀k rəštɤ̀ gu mèl’eme zə xòrətə zə jèden’e gu mèl’eme
Vŭrbina 4: 65 - ə zə pɤ̀k rəštɤ̀ gu mèl’eme zə xòrətə zə jèden’e gu mèl’eme
Vŭrbina 4: 102 - a səs mešòvoto dɤ̀rvo glèdəhne ufcète kàstrehne lìsti sklàəne gu zi
Vŭrbina 4: 103 - l’ètno vrème kugàtu nəblìži do esentɤ̀ sklàəne gu nə lìsnici
Vŭrbina 4: 117 - i gu ispòlzvəme kətu zə zə pràznik i b’àgəhmə nə bàn’ətə
Vŭrbina 4: 120 - ədrəl’ès gu kàzvəme
Drjanovec 2: 58 - i ut tàm im’ɤmi bùlkɤ d’è sètn’e gu užèniwmi ul’azə u zɤvòdɤ
Gigen 2: 29 - velìgde̝n gu praznùvame trì dèn’a pɤ̀rvijɤ dèn si gòtvim jajcà
Tihomir 3: 39 - s ədnò dɔ̀rvo takòvo bandrùk i gu klad’èš i z’ɔ̀l vòla

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut