gudɨ̀nɨ

Meaning: 
year
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
pl
Linguistic trait: 

Lines where gudɨ̀nɨ appears

Rakovski: 25 - nə kòlku sɨ gudɨ̀nɨ àz zèj də mu kàzvəm če
Rakovski: 41 - dv'è etɤ̀rvɨ rəzbɨ̀rəjme sə živèejmi zàednu trɨ̀ čètrɨ gudɨ̀nɨ
Trŭnčovica 2: 5 - i stànəj nə òsem dè̟vet gudɨ̀nɨ d’àdu ìməj nə pedesè̟, gudɨ̀nɨ
Trŭnčovica 2: 5 - i stànəj nə òsem dè̟vet gudɨ̀nɨ d’àdu ìməj nə pedesè̟, gudɨ̀nɨ
Žitnica 2: 11 - mnògu b’èjme s’è pu pulè̝tu na mlàdi gudɨ̀nɨ
Žitnica 3: 11 - às glànnə žɤ̀nnə əmə kvòtu ìmə nərèd ni dàvəə nə unìjə gudɨ̀nɨ
Žitnica 3: 15 - trìjse kilugràmə rɤ̀š vɨ̀š kəkvɨ̀ bèə unèə unèə gudɨ̀nɨ
Malevo/Xsk 2: 36 - nə nə četirinàjse gudɨ̀nɨ ud màlkə zəfàtəš də pred’è̝š
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Kralevo 1: 9 - əm mlògu bè̝še prekàrəhme bəjà gudɨ̀nɨ sə səs tvà
Kralevo 1: 25 - dv’è gudɨ̀nɨ stànə dəšterɤ̀tə jə səkrətɨ̀hə ud ràptətə səkrətɨ̀hə jə
Kralevo 1: 27 - i dv’e gudɨ̀nɨ sč’etuudɨ̀tel sl’èdvə tə če jə səkrətɨ̀hə
Kralevo 3: 54 - mlòg gudɨ̀nɨ živ’àl tə č’e ùž č’e umr’àl č’àk kəd’e
Kralevo 1: 72 - i təkà b’èše i b’èhme duòl’ni bəjà mlòčku gudɨ̀nɨ
Kralevo 1: 74 - svà svà kàktu stànə v’è̝ke trɨ̀ gudɨ̀nɨ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut