gudìni

Meaning: 
year
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
pl

Lines where gudìni appears

Kolju Marinovo 5: 9 - i stanà dv’è trì gudìni pək znàči nìj mnògu sùšə tùkə
Kolju Marinovo 5: 13 - mlògu mlògu sùšə stənà dv’è trì gudìni v’èči
Golica 6: 11 - ə də ustàne nə stàri gudìni səmìčək ə
Kruševo 3: 31 - t’à tùk si a pred’èf sè nèə gudìni əmə vèk’e
Kruševo 1: 51 - sàə gudìnə sùšə əmə nèe gudìni imàše dumàtčetə
Kruševo 1: 77 - d’evedes’è i trì gudìni əmə ìnəč’è e mnògu ùmnə
Oreše: 6 - tə prekàrəme sì ž’ivòt’ə gò sme prekàrəli hm kòlku gudìni səm vèke
Oreše: 20 - sedemdes’è i wòsem gudìni [laughter] à təkà
Malevo/Asg 2: 1 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
Malevo/Asg 2: 3 - nə sedemdesè i šèz gudìni pàk mɤ̀č’əm də ràbut’e zənəjɛ̀tə
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Stojkite 1: 3 - i zagàlihmɨ̀ sa gàlihmɨ̀ sa trì gudìni tòj utìdi vujnìk
Sŭrnica 3: 76 - du s’à trì gudìni nè e stànəlu
Iskrica 1: 9 - mnògu sa ràdvəə t’èe tòj utìdi vujnìk às trì gudìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut