h

Meaning: 
in
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where h appears

Golica 2: 25 - tɛ̀j po hùbavo n'e st'è trɛ̀gnali h tòs p'èk
Golica 3: 144 - ž'èn:t'ȅ si opikɛ̀t l'àp h pèštitɛ̏ ìdət
Kozičino 1: 1 - ta takɑ̀ e bìl žuwòtə h jer’kèč’
Kozičino 1: 2 - i h sìčkit’ȅ selà b’ɛ̀š’e tɛ̀j gur’ìcə tùkəncək
Kozičino 1: 3 - d’èt gi znàjte t’às s’elà h s’àkəde b’ɛ̀še̥ tɛ̀j
Kozičino 1: 5 - ne znàm zə grədɛ̀ əmə pu s’elàta h s’àkəde tɛ̀j
Kozičino 1: 6 - h sɛ̀k’i hl’àh ìmə wulòwe stàwə strinɛ̀tə pr’àgə gi čil’àkə
Kozičino 1: 104 - l’ègni nə pùf tə h kr’ewɑ̀tə
Kozičino 1: 118 - səšìvəme gu h č’ètiri plàta nìj a tòl’kis plàtove təč’èm
Drabišna 1: 50 - è sòo ahɤ̀r b'àš'e pɤ̀l'en bùbič'ki tàm əhɤ̀rət zàncətə h udəìt'e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut