hɔ̀

Pragmatic: 
hort
Lexeme: 
Lexical variation: 
хайде

Lines where hɔ̀ appears

Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Čokmanovo 1: 25 - dvà hərmànə izvɔ̀rhəhme hɔ̀ pč'en'ìcə hɔ̀ uv'ès hɔ̀ càrev'ìcə fəsùl'
Čokmanovo 1: 25 - dvà hərmànə izvɔ̀rhəhme hɔ̀ pč'en'ìcə hɔ̀ uv'ès hɔ̀ càrev'ìcə fəsùl'
Čokmanovo 1: 25 - dvà hərmànə izvɔ̀rhəhme hɔ̀ pč'en'ìcə hɔ̀ uv'ès hɔ̀ càrev'ìcə fəsùl'
Gela 1: 35 - tə gu mɔ̀čət hɔ̀ də jadè tuvà vèke
Gela 1: 36 - kɔ̀snɤ svà ò namàzanku jɔ̀ hɔ̀ pìj tə viš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut