hà

Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where hà appears

Golica 2: 2 - hà
Golica 2: 30 - hà
Garvan 2: 11 - hà
Eremija 1: 38 - hà
Mogilica 1: 105 - hà mlògu mlògu e speciəlìs pu tvà
Drabišna 2: 135 - s'etnenka [cough] ìkə zəkòl'uvət jə hà zəkòl'uvət jə tàə rìpkə jə iz'àvət
Kruševo 2: 4 - hà
Vŭglarevo 1: 26 - hà vudà tùrime sòl tùrime i gəč’ìm
Gela 1: 61 - hà stàna tòlčevu ledùnčište nèneka i vìka nà sàšu
Stikŭl 2: 125 - hà nə dimìtruvdèn mi rəzlɔ̀čət sə ustàv’ət kràvɤne
Oborište 2: 97 - hà hàj tovà št’àx da pìtam za vàjdudùlkite
Tihomir 1: 188 - hà mnògu tɤ̀nko

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut