ìdət

Meaning: 
go
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where ìdət appears

Golica 2: 40 - tàm še ìdət amə
Golica 3: 54 - pək sigɑ̀ n'èma də j š ìdət
Golica 3: 138 - ìdət
Golica 3: 144 - ž'èn:t'ȅ si opikɛ̀t l'àp h pèštitɛ̏ ìdət
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Drabišna 1: 61 - zə ìdət nə kəzàrmətə è tàmnə̥kə pri vujnìcite prikàzvət prikàzvət
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Černovrŭx: 10 - kàktu vi ub'əsn'àvəm tò e ud'èlnu konkrètno ìdət sigà
Černovrŭx: 22 - ìdət i pràštət n'àkuj àj tùkə komìtə mu kàzvəmi èj tàm
Stikŭl 1: 83 - že tuvàr’ət tə də ìdət nəh pulènu də gu smen’ɔ̀t səs càrevicə
Malevo/Asg 1: 45 - ubikàl’ət ə kət’ ìdət tə ubikàl’ət čʌ̀rkvətə tàm ukulu ʌ
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Vŭrbina 4: 124 - i nevɛ̀stətə sə kàči nə mu nə kətɰ̀rə ìdət svàtki
Iskrica 1: 46 - s karùci̥ti̥ ìdət z’èmət drèiti čeìzə nəfɤ̀rgəd gu tùkə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut