ìdat

Meaning: 
go
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where ìdat appears

Golica 5: 12 - pak na un’às ne dàvat pak nàši̥t’ȅ kuìto ìdat ottùka
Golica 5: 64 - ama ž’ỳvi sa reklɑ̀ i š ìdat m za roždènia d’èn
Golica 5: 65 - nabližàə še ìdat reklɑ̀ še dòjdat reklɑ̀ za ružd’ènija i d’èt’
Srebŭrna 1: 90 - kət ìdat u jergèn’u utàd’ət na mumàta slòžili swərìli
Eremija 5: 107 - tàm planinà pa mažò mi narèdi tovà vojnìcite d ìdat
Skrŭt 2: 98 - a u nedèl’ata kato ìdat tàm tàja ferùglica kato ja napràv’at
Skrŭt 2: 131 - axà i katu ìdat u u mòmčetu kakvò stàva
Vasiljovo 1: 39 - najad’è̝m sa stànat ta si ìdat è pa koto dòdeše kòl’eda
Oborište 2: 27 - pèa làzarɤ zèmat kòšnika sɤs ejcà kato ìdat
Oborište 2: 48 - na làzarkite ìdat na derèto dèk ne presɤ̀:va derèto
Oborište 2: 52 - ìdat u kumàta u tèjnia dvòr tìa sčukàle bulgùr
Oborište 2: 87 - nìvata i sə xòrata koìto vèče mògat da ìdat
Oborište 2: 92 - i ìdat tàm četè d’àdo pòp pràvi molèbie vɤ̀rne sa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut