ìməši

Verb form: 
impf
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where ìməši appears

Rakovski: 11 - kəkùtu ìməši mɨ̀nəxə dvà trɨ̀ d'ɤ̀nə pàk dojdı̀ də gl'ɤ̀də
Srebŭrna 2: 93 - ìməši nəl’ ìməš’ fàbrikə
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Garvan 2: 2 - tòs ə tɤ̀s udɤ̀ è tàm gòre ìməši mòs
Garvan 2: 5 - trì dèkərə kəšlɤ̀ ìməši mòs kəzɤ̀m i dž'il'ezà ìməši
Garvan 2: 5 - trì dèkərə kəšlɤ̀ ìməši mòs kəzɤ̀m i dž'il'ezà ìməši
Garvan 1: 109 - l'àf u hl'àvu u dàmu tàm idìn gul'àm dàm ìməši
Drabišna 1: 66 - nə nàž gudìni əku ìməši tòu pluštàt ìkəm kɤ̀vi hurà
Stančov Han 3: 31 - tùkə ìməši i vərenìci gur’àə vàr s’èki d’èn tùkə minàvət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut