ìmət

Meaning: 
have
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where ìmət appears

Kolju Marinovo 6: 45 - da ìmət za zimɤ̀tə i tìi
Golica 5: 97 - i jàden’e ìmət əm nə stòl səd’evə əmə ɑ̀s kɑ̀e
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 143 - əma ə ni mòe tò òšt’i ìmət mnògu ràbutə
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Kovačevo 1: 161 - i l’ul’kite uzàt i tè ìmət vɤ̀dici
Bangejci 1: 29 - i pàk si ut’ìvət ìmət si blòk tàm
Brŭšljan 3: 13 - pu skelìte tàm dètu ìmət čurbəžìite uč'àstəci də ràbutime tàm
Stikŭl 1: 80 - tè izmrɛ̀hə bràk’ata tìjə ìmət nəslɛ̀dnɨcɨ zgà kɤ̀šti imɛ̀hmə
Stikŭl 2: 91 - ìmət i dᶤìvise slìfki dᶤìvi slìvi ìmət i tè bəjɛ̀
Stikŭl 2: 91 - ìmət i dᶤìvise slìfki dᶤìvi slìvi ìmət i tè bəjɛ̀
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Stikŭl 2: 136 - ìmət ednìte pu čètərə kràvi ìmət
Stikŭl 2: 136 - ìmət ednìte pu čètərə kràvi ìmət
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Petrov Dol 2: 79 - krɤ̀s i màlki d’ecà kət ìmət z’èmət ut krɤftà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut