ìmә

Meaning: 
exist
Verb form: 
pres
Lexeme: 

Lines where ìmә appears

Stoilovo 2: 17 - i vòluvetu bìul’:etu kәkòtu ìmә kòtu sme ìmәli
Stoilovo 2: 25 - oddòlu nә dikàn’әtә kәkvò ìmә
Stoilovo 2: 29 - ìmә i tè kakvì sә
Stančov Han 1: 18 - è tùkә ìmә mìnә tuvà krɤst’èc
Stančov Han 1: 20 - f krɤst’èc ìmә mìnә
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Baskalci 1: 30 - sèkade ìmә pu bɤlgàrija sèkuj tèra
Baskalci 1: 85 - sәbirà:me štà šùmә dàbuva dәbìci znàči ìmә kurìi
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut