ìmaše

Meaning: 
exist
Verb form: 
impf
Lexeme: 

Lines where ìmaše appears

Stalevo 1: 153 - ìmaše ednì metàlni è takà dèt raspɤ̀vəhə krosnòtu
Stančov Han 3: 21 - a predì ìmaše li èdɤr dobìtɤk kolà karùca nèšto
Sveta Petka 3: 33 - tò si ìmaše màjsture
Sveta Petka 3: 103 - è gore ərmànetu bɛ̀a dà tùkə tvà gu ìmaše ərmàne
Baskalci 2: 45 - i drùgi drùg drùgi ìmaše li drùgi bèlezi
Baskalci 2: 50 - ìmaše ednò vrème kәtràn’ znàeš li kәtu si
Tŭrnjane 1: 40 - ìmaše ednì vɤršìni mašìni gi kàzvat levàtor
Salaš: 219 - ìdeš ta sm ta smèjaš na vodenìcu ìmaše u krečìmir i u salàš
Salaš: 220 - e imàlo pèt šès vodenìce ama onò ìmaše vodà po rek’ète
Bela 1: 4 - a ìmaše tàm kɤdè pòmpenata stàncija ìmaxme gradìni i tàm s rasàžda:me sìčki
Bela 2: 14 - predì ìmaše kolàrski pɤ̀t i se izlìza tòčno na granìtovo
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Bela 2: 33 - dɤskoreznica ìmaše
Bela 2: 36 - dìp nalì ìmaše
Bela 2: 37 - ìmaše takòvo
Bela 1: 124 - ako ìmaše kòj da mi nabàvja sèno nèmaše da ja dadèm
Bela 1: 130 - i bèše sɤs šès sìsi ot pètata ìmaše mlekò mɤžɤ̀ mi
Rajanovci 1: 26 - se pùštu govèdata se pasù nò bèše u balkàna ìmaše livàde
Rajanovci 1: 27 - ìmaše n’ìve ìmaše sìčko i mì tàm gi pasèmo dogdè
Rajanovci 1: 27 - ìmaše n’ìve ìmaše sìčko i mì tàm gi pasèmo dogdè
Rajanovci 1: 35 - ìmaše gùvno mu kàzvašemo tùj gdè s stròena tàa zgràda
Rajanovci 1: 47 - a s ofcète s ofcète kvà ràbota ìmaše
Rajanovci 1: 66 - mɤžè ìdu da kòsu mòre dàže ìmaše učìtelite
Rajanovci 1: 84 - a zamòžen vo govèda dobrì n’ìve dobrì iskàrva ìmaše si tùj
Rajanovci 2: 88 - dà ìmaše ednò onì ga sàdešeu i vàrešeu slàtko od n’èga
Rajanovci 2: 95 - o si ìmaše edɤ̀n tùj čovèk xè: od dubràvite tàm
Breste 2: 2 - pə ìmaše
Breste 2: 94 - ìmaše si vodenìci po dolovète si ìma vodenìci
Dolna Sekirna 2: 3 - e pa ìmaše ne istòše da ulèznu [cough] u u tèkezesèto
Dolna Sekirna 2: 21 - vùrn’a tùka ìmaše si fùrn’a čitàlište golemò magazìnite
Dolna Sekirna 3: 35 - ìmaše ednà maalà oddòle dòjdu xòrata na muzèn’e
Dolna Sekirna 2: 53 - a tùka dèzesè ìmaše li
Dolna Sekirna 1: 65 - i kùmɤt i pòpɤt si pivnùše rekìja ìmaše tegàje popivnùše i dvàta
Dolna Sekirna 2: 100 - ot tuberkolòza ta u tṛ̀n ìmaše bòlnica za tekvìe za tuberkolòzni
Dolna Sekirna 3: 115 - sè sè si ìma dùsinci èrul sìčki soborjè ìmaše
Glavanovci 2: 4 - pòpɤt nèma tùka ìmaše pòp ama počìna
Glavanovci 1: 73 - zaštò mène me òkat ìmaše mèsnosti kɤdè pɤk ostàne sèno nepribràno
Glavanovci 1: 88 - amì ìmaše vèče počnàxa u stò u dòma
Bosnek 1: 26 - te tekà bèše i pòsle vejàčka ìmaše nàraka ti znàeš sìgurno
Bosnek 1: 77 - bèše mnògo interèsni ràboti ìmaše i takà i bèše mnògo vèselo
Bosnek 1: 106 - vɤpròsa če gi pribràx i jàden’e ìmaše mnògo obìčax
Bosnek 1: 109 - ama zakòl’ame jagnèto i jadèxme i bèa dovòlni do skòro ìmaše
Bosnek 1: 137 - ìmaše ednà prevɤr ja im kazùex ùoči ne vì xarèsvam živòto̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut