ìnəč’e

Meaning: 
otherwise
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where ìnəč’e appears

Malevo/Asg 1: 73 - pò l’ʌ̀snu də sə vərš’ìje ə pək ìnəč’e kàktu si vərš’ìjeme
Malevo/Asg 1: 103 - də ne š’ɛ̀vət če ìnəč’e že gi pur’èž’em
Sŭrnica 1: 29 - ìnəč’e i nə gòsti sme si òdili
Sŭrnica 1: 82 - ə pə ìnəč’e kət sə mnògu ubìč’ət i təkvònət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut