ìnəče

Meaning: 
otherwise
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where ìnəče appears

Leštak 1: 11 - əku ti e blìzək ìnəče p’ètstutin l’èvə tr’àvə mu dədèš
Malevo/Asg 2: 9 - ə ìnəče pugòrckumu sə kàzvə smɤ̀rč sàmu təkɤ̀f məter’àl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut