ìskə

Meaning: 
want
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
искам
Person: 
3sg

Lines where ìskə appears

Malevo/Xsk 1: 155 - pək n’è̝mu je ràbutətə mnògu tòj ìskə gɤ̀rl’ene s t’eslɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Stalevo 4: 8 - nə tòu mòmək kògət ìskə
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 1: 2 - ku ìskə də ə kumənìskə əku ìskə dà ə rùsku
Huhla 3: 2 - tvà vèk'e səà kumunìzmə li d'è də znàm kəkòt ìskə
Huhla 1: 3 - kukòt' ìskə də sàmu tr'àvə sə ràbut'i ni štɤ̀d də ràbut'ət
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Sŭrnica 1: 152 - ìmə gu i tvà kòj kàk ìskə
Trjavna: 149 - kàk i sə ìskə càrevičkətə [cough] əmi kətu ut’à kətu ìdət nən’àkədi
Iskrica 1: 24 - də kəndərdìsvət bəštɤ̀tə mumɤ̀tə t’à kojàtu ìskə
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut