i

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where i appears

Mogilica 4: 6 - i dènu sə nè klàli kurbənlɔ̀ci gu rəzdədɔ̀t nə vrìt
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Arčar 1: 2 - i ot kɤdè na kɤdè č ìdem də gim pràim tovà
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema
Arčar 2: 40 - nèmat i tòo fkùs ama tè na kartòf
Gigen 2: 27 - slàgame na àgəncə̥tə i trìci edɤ̀t pòsle gi odbìvame dojɤ̀t ofcète̝
Tihomir 2: 200 - tò i seà nèkvi zamìtame

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut