i

Case: 
acc
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where i appears

Drabišna 2: 111 - də z'èmi nèhi̥ tà i gl'èdəl gl'èdəl če ìka
Petrov Dol 1: 30 - i krɤ̀štat vrɤ̀štat sa i sigà krɤ̀snictȁ d’èt b’èb’i d’èt i nəm’ɛ̀ri
Petrov Dol 1: 34 - vìkɤ tì mi dàdi ə jɤvrèn’č’e às ti dàɤm xristijànči tɤrkàl’emi i
Petrov Dol 1: 43 - màjkata dar’àva krɤ̀snicəta t’à vìka ma às cigà ə i nam’ɛ̀rix
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut