i

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where i appears

Kolju Marinovo 5: 11 - isɤ̀jnaa i àz gi zər’àzəx i kukòškite i pùštəm
Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 4: 18 - jà mìšo čùjem če dùmu svin’ète i jedù
Repljana 1: 112 - àjde sɤ̀ga da gi popasèmo da i pùštimo màlko jàgancitȉ
Dolno Draglište 3: 36 - də se ispekà jàgnetàtə vèčer izvàdimè i gutòvi
Dolno Draglište 3: 37 - nòsime f čèrkvə pòpu i prekàdi [laughter]
Bansko: 13 - cìgancki pèčki i vìkəme nìe gulɛ̀mə tepcìjə ispečème ta
Bansko: 24 - ako ìame č'e sme slagàle s òliò i napràeme
Bansko: 43 - dàže i s'à i pràvime pràvime
Bansko: 178 - ta izvàdi crevàta ta crevàta i mìeme
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Drabišna 1: 99 - v'èke də i hràniš pəškùle də zəvìješ
Drabišna 2: 157 - s'ètne uts'àknəl tàə jàbəlkə i cvit'àtə gi ubìrə t'à i zèlə
Skrŭt 2: 7 - sàmo k’i i gòdat gudìna li dvè li òdat gòdeni
Skrŭt 2: 144 - s tàpane so svìrki pa k’ ìat k’i i zakàrat uttàm
Skrŭt 2: 150 - edno vrème na kòn’i i kačùvaa k’i a kàčat na kòn’o
Huhla 3: 22 - ìd'e ud vɤ̀lču.pòl də i prudəd'ène tòj vìkə à kòstə
Huhla 4: 36 - zəkàrəhə i nə fròntə v'èke n gì dukàrəhə ustànəhə si tàm
Brŭšljan 1: 14 - š'e gi š'e gi nəxrànime š'e i na š'e i nəxrànime
Brŭšljan 1: 14 - š'e gi š'e gi nəxrànime š'e i na š'e i nəxrànime
Brŭšljan 1: 21 - hràneš'e ˀàgneətə nə.òb'et št'ɛ̀še də i dukàrə də gi i duìme
Čokmanovo 1: 38 - venč'ɛ̀vəhə hi drùguš f č'ɔ̀rkvətə id'ɛ̀hə i putpìsvəhà i
Gela 3: 50 - pək e tìja mɤ̀ničkite i gl'ɔ̀damɤ dètu sɤ sɤ ujɛ̀gnɤlɨ
Stikŭl 2: 48 - d èeš gòre da i fàneš
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Sŭrnica 3: 15 - post nə po nə n’àkɤde i vìkat pòstadžìjkata
Vŭrbina 3: 8 - tò n’è kəsu es’à kòrine də i dunesɤ̀t nətwòč’eni
Vŭrbina 2: 15 - kinà š’e i hràniš’ tò ne ž’ivèi həjvànən əku mu ne dàəš
Vŭrbina 1: 23 - i tə i sme n’è ejtùvə gl’ɤ̀dəli tò ejtùvə ne mòž’e fəf s’è̝lusu
Vŭrbina 4: 30 - zə dubɨ̀təkə rəštɤ̀ gu kàrəme tə i xrànime
Vŭrbina 2: 53 - i drùgə iskìsne i nə upštinɤ̀nə də i nòs’ət
Vŭrbina 4: 76 - prez l’ètutu sàmu duìne i ufcète i kàrəme i nə pàše
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Vladimirovo 2: 77 - koto mòjɤ bɤštà si i kòl’aše i si gi pràeše takà
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Gorna Krušica 3: 51 - da sàm pri ofcìte da i pàza
Gorna Krušica 1: 53 - ama krɤ̀pi i vìka:me i tè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut