i

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where i appears

Bansko: 53 - i vìa təkà f tepcìjata tùrem tùrem takà i se navìe i
Bansko: 255 - kapamà kat gu napràime i i drùgo vèč'e jaxnìja sùpa i
Eremija 5: 28 - če kàžeš na mojàta ženà bolestà i i i na mène
Eremija 5: 28 - če kàžeš na mojàta ženà bolestà i i i na mène
Mogilica 4: 17 - ədìn mɛ̀səc rəməzàn i i rəməzàn meždu mə
Arčar 1: 12 - ama òn i òn e ednì rumɤ̀nci

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut