id’ìn

Meaning: 
one
Gender: 
m
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where id’ìn appears

Golica 5: 75 - id’ìn čil’àk gi vìd’el ama ut t’ɑ̀h ud un’às i rikɛ̀l
Šumnatica 3: 143 - pu id’ìn l’àp ednà tavà gul’àma
Petrov Dol 3: 26 - sutr’intà kàzwəm’ pu id’ìn č’ɤkɤ̀m iskàrvəm’i n’ìj ž’èn’im č’etirìma č’uwèkə p’èt’
Petrov Dol 3: 106 - s’à gòš’u nàšət id’ìn d’èn’ pìtə bàbo kəkò j tùj n’èštu
Petrov Dol 3: 148 - kətu utn’èim’i slàməta na id’ìn kùp kùp nəstrən’ì
Petrov Dol 3: 154 - kətu i sm’it’èm’i nə id’ìn kùp inò vr’èm’i n’àməš’i n’ìštu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut