idnò

Meaning: 
one
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg

Lines where idnò appears

Kolju Marinovo 4: 1 - i kɤ̀k se e pràvil harmàn idnò vrème
Trŭnčovica 1: 7 - če se e dàlə zə mumčè̟tu̥ i nòsət idnò drəfcè
Srebŭrna 1: 113 - kəkò ìmə jurgàn:t’ȅ ìmə ràkli idnò vr’ème ni bèše kat segà
Eremija 4: 22 - i idnò vrème pàk ìmaše li takìva pòrove
Kralevo 2: 93 - idnò vrème nìe bàbə ìməhme enì d’ukè̝ne màjč’ini ednò vr’ème
Skrŭt 1: 169 - dàj im po idnò petàče vìka vìka zaštò gi bìiš
Bangejci 2: 39 - əm či pr'èždətə jə mutàimi nə idnò mutuvìl'či̥ è təkvòs
Bangejci 2: 69 - mə idnò vrème tɤčèxte
Bangejci 2: 70 - əmi idnò vr'èmi si təčèxmi nìj i čèrgi
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 9 - i nə s’èki mu nə nә tujàgәtә nəxlùlə pu idnò krәvàjči
Stančov Han 3: 24 - ìməm idnò məgàrence è təkòs edvàm m’èn’e vòzi
Stančov Han 3: 27 - pək ednò vr’èmi tùkə tùkə ìməmi idnò s’èlu gòri
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Trjavna: 178 - idnò vr’ème səs sìrišti kəd zəkòl’ət ufcɤ̀tə ə tùj jèrenci
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Iskrica 3: 32 - ufcèti idnò vrèmi gi pàze:me bès kòčuviti gi udlɤ̀ča:me utlɤ̀kəni kòčuviti

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut