im

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where im appears

Kolju Marinovo 6: 1 - znàjš kəkvò je ìməše inì cìgən’i im vìkəmi lìnguri
Kolju Marinovo 6: 17 - tòj nə cigùl’kə zème si cìgənski kiminčètə im vìkəmi nìj
Kolju Marinovo 3: 32 - də im rəspràv’əš
Kolju Marinovo 6: 44 - b’èl lùk kartòfi takɤ̀vi ràbuti pudarìm im dad’èm
Golica 5: 13 - dàvat im parìt’ȅ a či nàšit’ȅ stojàə p’èt m’àse̥ca
Golica 5: 18 - i ban’d’ìt’i ìmalo dìvi xòra i gi z’èha i im kɑ̀zali
Golica 5: 21 - i dàdəa im stud’èni kolɤ dv’à hòdiwa ot ə ə portakàlija
Golica 5: 33 - i tràktora orì pək pɛ̀t’a še im go pràvət
Golica 2: 38 - də im tr'àbva n'ɛ̀što nə bògə
Golica 3: 45 - kažɛ̀te im da zəvəl'ɛ̀t
Golica 5: 78 - tòj rikɛ̀l dòdəh vìkə tùkənək izl’àzəh rikɛ̀l še im tɛ̀rs’ə mɑ̀lku jàd
Golica 5: 101 - i im z’èl ədr’èsə i šə duhɑ̀d’ə nə gòsti ud wɑ̀rnə
Kozičino 1: 62 - tìe mušìci dètu prez noštә̀ dèto svèt’ət kàk im vìkate vìe
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Stakevci 3: 7 - màti im se kàra nemòjte sìne tekà dè si vì oratète
Stakevci 4: 82 - kat uzrèju ìma ednè dùmamo im ednè bèlke i ednè cṛ̀nke̥
Srebŭrna 2: 27 - i im dàvə ml’àku̥tu pu ufcɤ̀ dim’èk də kàem
Srebŭrna 2: 86 - prɤ̀j sm’ètkə kilìm də im pràә̟ zə
Garvan 2: 14 - tɤ̀j dètu ràbt'ət tə im pumàgət tàm im dàvət təkòs
Garvan 2: 14 - tɤ̀j dètu ràbt'ət tə im pumàgət tàm im dàvət təkòs
Garvan 1: 213 - i im gi dàduf tàm də igràjət əm təkàni фùsti
Bansko: 184 - takvìa mèš'č'ini i krɤftà im za kɤ̀rvəvìci̥te̥
Markovo: 14 - i màjkə im rəbòtili kvòtu mòjət
Markovo: 16 - kvòtu mòjət kòlkutu mòjəd dè nəlì im jə ustàvili
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Dolno Ujno: 32 - nèma nèma kàži im na xòrata znàči
Dolno Ujno: 36 - da im kàžem po dùmi
Kruševo 1: 45 - nèšto decàta isplàšət sə t’à im
Kruševo 1: 47 - nèšto im prài
Leštak 3: 44 - əhə i ə pɤ̀rvo se nə čà kàk im vìkaha
Šumnatica 2: 39 - turduvàci vujnìci i znàči bəlgàrijə im uprəvl’àvə d’è t’ah
Skrŭt 2: 17 - ama kàk im vikaxa na tìja ne pràštaxa li speciàlni xòra
Skrŭt 2: 20 - stròjnici nèšto da im vìkat ilì
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 2: 89 - i vednàga li im ja dàvaxa momàta
Skrŭt 1: 98 - i srèšta svàdbata bòk da gi pròste pa im kažuvàl
Skrŭt 1: 138 - dve dàmi i na nìx im kažàl tprù bìče tprù bìče
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Skrŭt 1: 169 - dàj im po idnò petàče vìka vìka zaštò gi bìiš
Skrŭt 2: 169 - im vìkaxte
Skrŭt 1: 178 - nadavàl im po ednò petàče i màtoricata vikàla gròx gròx
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 1: 53 - nìšt'u im ne sɤ̀m klàlə nìšt'u ne sàm vudà
Huhla 1: 58 - à ud ufc'ìte n'à əmə ut kukòškite im go i klàah
Huhla 1: 62 - kukòškite im klàəm nəkvàs'əm gu i im klàəm i drubnì
Huhla 1: 62 - kukòškite im klàəm nəkvàs'əm gu i im klàəm i drubnì
Bangejci 2: 9 - kəd'ètu im ər'èsvə mumìči n'àkuə̟
Bangejci 1: 30 - mumìčitu im b'èši pri t'àx t'è gu z’èə sigà
Brŭšljan 4: 19 - ìmə zərnà tə gi berɤ̀d zə kukòškite də im fɤ̀rl'əd
Brŭšljan 1: 46 - kàk im vìkaxte vìe
Černovrŭx: 16 - vrɤ̀zvət im kəkvò li ni štèš
Černovrŭx: 25 - kàk im kàzvəxə na tìja dètu strèl'at dètu isprevàrvət svàdbətə
Černovrŭx: 29 - prèvarnici da im vìkaxa
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
Černovrŭx: 32 - kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
Černovrŭx: 39 - à kònnici dà sə im vìkəli pràvilnu štòt ìskə pò inirgìčni xòrə
Stikŭl 2: 102 - a iskàrvate li im kostìlkite
Stikŭl 1: 126 - še im kàzvaš be
Gorno Vŭršilo 1: 11 - tràktore im oràt kombàjni i žànat kakvà màka
Gorno Vŭršilo 2: 76 - i dovàždat i im prodàvam sìreneto xarèsvad go mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 77 - onàa vèčer kadè večèra me digàa ta im davàx
Stoilovo 2: 37 - nәglәbènu pri cìgan’e gu dadɤ̀t tә im nәpràjәt dikàn’әtә
Malevo/Asg 2: 85 - nə ògən gi nəvìvəm i im dàvəm fòr fòrmə nə dəgà
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 4: 56 - nə n’ìvətə də də im pust’èlim àl’ištetu də i gi zəvìjeme
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Sŭrnica 1: 86 - a mòže li decàta im da se žèn’ɤt slet tovà
Sŭrnica 2: 106 - ne ne dàvaxa na drùgi mestà da im se bojadìsva
Trjavna: 21 - [laughter] də vìd’ət kvì ràbuti im sə
Trjavna: 26 - pɤ̀k vr’èmi im də sə odbìvət trì mèscə im stìgə
Trjavna: 26 - pɤ̀k vr’èmi im də sə odbìvət trì mèscə im stìgə
Trjavna: 60 - kətu im izvìkəš vednàgə ìdvət
Trjavna: 152 - po imenà poznàvat li se kato im vìkaš
Trjavna: 154 - də si trɤ̀gvəmi kətu im izvìkəm i vidnàgə trɤ̀gvət
Trjavna: 240 - kvò də im
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Trjavna: 246 - ìmə n’àkuj im slàgət
Trjavna: 247 - a kàk im vìkate na t’àx na tìe zvəncì
Vasiljovo 2: 3 - tùka tetev’èncite sa sa zas’è̝lile zərəd dobìtakḁ da im e širòko
Vasiljovo 1: 8 - štòto ama ne pòmna kà beše tàm ə načàlnik im
Vasiljovo 1: 9 - dèt im vìkal
Vasiljovo 1: 43 - še im dadà sas krəvài na màjkatə i na baštàtə
Vasiljovo 1: 102 - pa na tìja koìto n’èmat da im go dadɛ̀t
Vŭrbina 2: 54 - jɛ̀ im səm p’èklə hl’èbən nem’èš’e fùrnə d’è e kəsu eseà
Oborište 2: 30 - dàm im əko nèma
Oborište 2: 35 - ə kòj nè e sàmo icètu im tùrnə f kòšnika
Oborište 1: 78 - zìvnici im vìkaxme pɤk
Sveta Petka 2: 39 - kàk im vìkate vìe da pàlite od bòr eni ə ə
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Gigen 2: 24 - ama togàva kočàni im vìka:me
Petrov Dol 2: 80 - slàgət nə č’èlutu im də stàvəli č’erv’èni
Vladimirovo 3: 44 - kàk kàk im vìkaxte kvì vìdove rìba pòmniš li kàg gi vìkaxa
Vladimirovo 3: 49 - pìzgal’e im vìkat
Vladimirovo 3: 53 - pìzgale im vìkət
Gorna Krušica 2: 25 - zàdenàm lèbo pa im òdnesàm tàm na nìvətə
Gorna Krušica 1: 47 - kàk im vìkaxte zabràtk’i šamìi
Nasalevci 1: 37 - komšìjata gi posrètne i uvedè gi vɤ̀tre podadè im
Nasalevci 2: 96 - nàjutro dòjdu im se dadè po ednò kolačènce i onì pojù kolèdo kolèdo
Nasalevci 2: 97 - kàk im kazùju na na tìja na na
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Iskrica 3: 84 - də də n sùčət vèči pòčvəme də duìm màjkite im
Iskrica 3: 97 - kàzvəme gu zəhrànim gi dàvəmi im tə c’àlə sìčkite òrə
Iskrica 3: 98 - tuvà bèši zəkòn zìməmi im xàpuvi ut vitirinàrniti lèkəri i gi dàvəme
Iskrica 3: 99 - kətu im didèm du vičirtɤ̀ ni gì pùskəme də pəsɤ̀t
Baskalci 2: 67 - nè dùpčәt i saà vek’e kәt stәnà stupànstvutu tùrәt im
Baskalci 1: 275 - i i kakvò sә nèšto po rogìte pràexte li im
Baskalci 1: 281 - rògovete im
Baskalci 1: 285 - vrɤ̀zvaa im se rogòveto takà kato sa vìžda òšte malènko
Tŭrnjane 1: 34 - təkà li im vìkət vɤršàčki
Salaš: 44 - štò mì smo im bilì trì ama bràtče mi umrèlo pòsle
Salaš: 51 - po kalendàr tè i da četìš če vìdiš nali svè im tə takòva
Bela 1: 101 - ne im li rèžat na takìva tovà ne im li rèžat
Bela 1: 101 - ne im li rèžat na takìva tovà ne im li rèžat
Rajanovci 1: 89 - arg argàti im se kàzva i òdu ta im pomàgaju plàšta gim
Rajanovci 1: 89 - arg argàti im se kàzva i òdu ta im pomàgaju plàšta gim
Dolna Sekirna 2: 19 - tìja što sù se pisàli im se dàvaše bèl xlèp
Dolna Sekirna 2: 114 - pàso im òvce kràve govèda i ə tàja čorbadžìjkata umèsi zèlnik
Glavanovci 2: 82 - da mi ga dadù pòsle xrìstianče a jà sɤm im go dalà evrèjče

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut