imàlo

Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where imàlo appears

Stakevci 4: 6 - o imàlo e
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Vŭrbovo 2: 5 - tòj madžìe kàe nò bilò nišàn na parì imàlo
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Dolno Ujno: 198 - a pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 200 - pìen'e imàlo li e
Skrŭt 3: 71 - štòm e imàlo jàjca
Gorno Vŭršilo 1: 3 - ə kakvò e imàlo f tèkezèto sìčko sam rabotìlḁ
Vŭrbina 3: 102 - nè e imàlo [unintelligible]
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Gradec 2: 27 - imàlo togàva nè koto segà dṛvà takìva ə
Gorna Krušica 1: 13 - fasùlče sɤs mèso ako e imàlo mèso àko nèma
Gorna Krušica 1: 40 - i z tovà darùvahme nìšto nè e imàlo è da kùpime
Gorna Krušica 1: 98 - à i u ubičài imàlo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut