imàlo

Verb form: 
L.part
Lexeme: 
Other: 
exist
Linguistic trait: 

Lines where imàlo appears

Stakevci 4: 6 - o imàlo e
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Vŭrbovo 2: 5 - tòj madžìe kàe nò bilò nišàn na parì imàlo
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Dolno Ujno: 198 - a pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 200 - pìen'e imàlo li e
Skrŭt 3: 71 - štòm e imàlo jàjca
Gorno Vŭršilo 1: 3 - ə kakvò e imàlo f tèkezèto sìčko sam rabotìlḁ
Vŭrbina 3: 102 - nè e imàlo [unintelligible]
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Gradec 2: 27 - imàlo togàva nè koto segà dṛvà takìva ə
Gorna Krušica 1: 13 - fasùlče sɤs mèso ako e imàlo mèso àko nèma
Gorna Krušica 1: 40 - i z tovà darùvahme nìšto nè e imàlo è da kùpime
Gorna Krušica 1: 98 - à i u ubičài imàlo
Tihomir 2: 22 - mi imàlo ama e
Tŭrnjane 1: 2 - štò e imàlo mnògo tṛ̀n’e
Tŭrnjane 1: 6 - nè e imàlo prevòzni srèstva togàva
Tŭrnjane 1: 14 - i tṛ̀n’e e imàlo tùk po trotoàrete nasèkɤde tie
Tǔrnjane 2: 26 - za postìlki na krevàta nè e imàlo i po zemjàta da po
Salaš: 3 - è tàm imàlo tùrska ìža jà u n’ù sɤm se rodìla
Salaš: 60 - u belogračìk imàlo e čàsni dòktore nè e imàlo tegàj
Salaš: 60 - u belogračìk imàlo e čàsni dòktore nè e imàlo tegàj
Salaš: 64 - nè e imàlo i bràšno i tegàj onà če omèsi če ùzne
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 88 - sɤs sùvu sùvu čùšku i ako imàlo kràstavica ama onò
Salaš: 155 - bogàti mnògo nè e imàlo sɤz ə živòtni pòveče
Salaš: 158 - mòže da e imàlo dè sɤs takìva pò stranìčni nalì
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 185 - no onò drùg nàčin nè e imàlo kato i tegàj se pribìra
Salaš: 220 - e imàlo pèt šès vodenìce ama onò ìmaše vodà po rek’ète
Rajanovci 2: 8 - ama tùj sɤm ga rabotìla štò onò nè e imàlo kòj drùk
Dolna Sekirna 2: 1 - tùka kogà praìa tovà tèkezesè imàlo li e da gònat òrata
Dolna Sekirna 2: 55 - nègde e imàlo i vìkad go tèkezesè nègde dèzesèta sa praìli
Dolna Sekirna 3: 77 - kvò e imàlo ta da
Dolna Sekirna 2: 90 - ama nè e imàlo u apartamèntite vòda tegàj
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Glavanovci 1: 7 - i od ečmìk smo ə jèli lèp kà nè e imàlo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut