inò

Meaning: 
one
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where inò appears

Kolju Marinovo 5: 8 - kvòtu ìmə təkɤ̀u sə xə prài jɛ̀ turšijki inò drùgu
Kolju Marinovo 3: 68 - i sə nəbìti səs inò inì krèməni pràvea gi
Kolju Marinovo 4: 79 - ostàv’əš nə inò m’àsto tàm inɤ̀ rəkòjkə nəpràjš
Golica 5: 49 - inò od’àlu i edìn briz’ènt da s pustèl’at əf takòsta
Kozičino 1: 15 - təkɑ̀ e bìlu inò wr’ɛ̀mi pək ž’uwòtə səgà gu iznəm’àrgəmə ni znàm
Žitnica 1: 3 - vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm
Srebŭrna 1: 36 - è inò wrème kàk bèše
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 2: 98 - àu čem sə zbìrəmi pràjim inò ə mu kàzvəme n’ègu wr’ème
Srebŭrna 1: 118 - inò drùgu sə prəbìrə i zàsefkit’ȅ tɤ̀j
Srebŭrna 2: 121 - inò kròsnu
Srebŭrna 2: 140 - tùkə ìmə inò krɤ̀stu̥ inò kurì ə təkòs a s’à
Srebŭrna 2: 140 - tùkə ìmə inò krɤ̀stu̥ inò kurì ə təkòs a s’à
Srebŭrna 2: 155 - nògu rəgòski òrtə žuvèli inò wrème əma nə rəgòskətə
Srebŭrna 2: 177 - pu pu dɤ̀skit’ȅ č’i tɤ̀j bèši inò wrèmi tɤ̀j tɤ̀j sne živèli
Srebŭrna 2: 180 - inò wrèmi màmə kàj kət svərì inɤ̀ t’èndžerə bòp
Garvan 1: 105 - ini inò wr'èmi tò sigà ìmə màsi nə unùj
Garvan 1: 106 - pək inò wr'èmi dàmištə hl'àf gu kàzvəmi nìj
Garvan 1: 149 - emi tò inò wr'èmi n'èmə təkòs kəd'è š'e e
Garvan 1: 170 - inò vrèmi dà
Garvan 1: 173 - ò pukàzvət u inò təkòs sìtu u sìtu rìz:tȁ tàm
Garvan 1: 214 - inò wr'èmi təkànu nəpràu wòs'əm фùsti səm ìmələ jà
Markovo: 184 - tàm pəzərùvət [laughter] znàm či inò vr’èmi gà zə m’èni
Markovo: 188 - ku n’è [laughter] n’àmə mi təkà b’èši inò vr’èmi
Drabišna 2: 61 - inò vr'àme ìskəl ədìn də sə ž'èni
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Kralevo 2: 59 - gà se izbɤ̀rkə sigɛ̀ sigɛ̀ ne sɤ̀ kət inò vrè̝me səkà bɤ̀rkəš
Kralevo 2: 91 - hìtri hòrə ìkəm siɛ̀ inò vrè̝mə b’àhə hòrətə pò pròsti
Skrŭt 2: 1 - ami da rečèm da mi da mi kaeš inò vrème svàdbi godèži
Stalevo 1: 16 - tɤ̀j kato e e ostrìgana vɤ̀lnata zèmeš inò
Huhla 4: 5 - kəkò èj tàm ìmə inò ràmnu m’àstu cìmbel
Huhla 3: 21 - šə zəkàrət òlvetu tì ìməš mnòg òluve i ìd'e ìd'ə inò mòmče̝
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Huhla 5: 43 - inò vr'àme mòjə d'ad mòjə d'àd b'àše bələkčijə
Huhla 3: 51 - inò vr'àme tòjtu žìt ku b'àše jèdru pò hùbəu tòjtu drèmnu
Huhla 2: 98 - əmi tr'abə də nəpred'èš inò vr'et'ènu
Huhla 2: 101 - tr'àvə də imə inò pàsmu dv'è pəsmà ìh ne rəzbìrəte vìe
Bangejci 1: 78 - i səbràə dubìtəkə nə inò m'àstu də gi gl’èdə n'àkujə žinà
Sŭrnica 2: 115 - kəd’è də ìdiš’ nə inò vrɛ̀me nɛ̀mə kəd’è n’èmə kəd’è də ìdiš’
Drjanovec 1: 45 - dàj dɤ tɤ už’ènim t’èb’e dɤ zɤ̀mnimi inò mumìči
Petrov Dol 3: 6 - em’i s’igà ž’ètvəta p’ɛ̀jm’i inò vr’èm’i zəž’ènvəm’i kətu zɤž’ènvəm’i
Petrov Dol 1: 10 - i mìnələtə gudìnḁ inò bèbi pàk xvɤ̀rl’ən’i nə b’èb’i
Petrov Dol 2: 12 - èm gerg’òwdèn’ èm zbòrɤ nɤjnò a gu pràviš inò àgn’i
Petrov Dol 2: 15 - [laughter] səs inò àgni sigà nə gerg’òwdèn’
Petrov Dol 2: 16 - emi mòjta màjka inò vr’ɛ̀mi stàwələ hɤ
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 1: 32 - nɤ vrɤtàta xem nɤ prəgɤ̀ slàgɤmi inò s’ìto sìt dɤrmòn’ d’èt sìtu
Petrov Dol 2: 45 - vɤfkɤ̀šti nə inò kur’ìtu slàgəvmi kòl’im àgn’itu i na samàta krɤ̀f
Petrov Dol 1: 48 - inò c’àlu ròt ròt kət màjkə nàči màjka sə kàzvə v’èči
Petrov Dol 1: 70 - inò dv’è trì vèč’i sè i umìrɤt d’əcàta i t’è vèč’i rešàvət
Petrov Dol 3: 82 - nə inò m’àstu rəkòe sə kàzwə
Petrov Dol 2: 85 - i pòsl’e gu up’ič’èmi àgn’itu up’ič’èm ama inò inò wr’èmi
Petrov Dol 2: 85 - i pòsl’e gu up’ič’èmi àgn’itu up’ič’èm ama inò inò wr’èmi
Petrov Dol 2: 87 - n’èto da gu prèkə pɤk inò vr’èmi kət sɤ sɤbir’ɛ̀mi
Petrov Dol 2: 93 - inò vr’èmi
Petrov Dol 3: 103 - tò inò vrɛ̀m’i gəgəvèl’i pələmàrki sɤ̀rpui
Petrov Dol 3: 104 - inò vr’ɛ̀mi n’àmə təkòs n’èštu s’igà n’àmə
Petrov Dol 2: 116 - inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 3: 116 - inò vr’èm’i məš’ìni vɤrš’ɛ̀čki b’èši̥ č’àsni nàj gul’ɛ̀m’ bugətàš’t’ȅ si gi kupùvəə
Petrov Dol 2: 118 - inò vr’ɛ̀mi nòs’im gu nə cɤ̀rkvəta
Petrov Dol 3: 131 - i səz dikàn’a è inò vr’èm’i digàn’a
Petrov Dol 2: 149 - em’i inò vr’èmi kàk də t’i kàɤ xùbuu b’èše
Petrov Dol 3: 154 - kətu i sm’it’èm’i nə id’ìn kùp inò vr’èm’i n’àməš’i n’ìštu
Petrov Dol 3: 164 - kəkò kàrət nə sa ama tɤ̀j b’ɛ̀š’i inò vr’ɛ̀m’i i t’è pòsl’e wèč’i ̀
Iskrica 2: 13 - əmi inò vrèmi nìj t’ut’ùn’a ud màrtə òšti pòčvəmi
Iskrica 1: 50 - pàk ə pràjət inò xurò às nə m’ène zəbràiw dɤ̀l sə pràili
Iskrica 3: 54 - i sìčkiti mu dàvət pu inò pərčè nə pòpə
Iskrica 3: 56 - dɤ̀t mu pu inò pərčè sìčki nə pòpə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut