iz

Meaning: 
[...]
Lexeme: 

Lines where iz appears

Bansko: 302 - sošìeni ta stàna: ùbavi sɛm izlɛ̀za: iz izbìea màx
Dolno Ujno: 310 - stìga vi vèče [laughter] tì tì me iz izləgà
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kruševo 4: 22 - tvà š’e nəpràim i š’ə iz pràim si ùbəvi jàden’ètə
Skrŭt 1: 19 - i krenàla na nadòle a tì ki iz ki glèaš detèto
Gela 1: 11 - gà se iz izrìkaše̥ s ufcète tùvə sìn be čùt
Tihomir 3: 69 - ami paznàvam tò iz izlìzat at at zem’ɔ̀ta tàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut