iz

Meaning: 
around
Lexeme: 
Lexical variation: 
от

Lines where iz appears

Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 6: 64 - òd’ət iz gorɤ̀tə nəmìrət si ukùčeni takɤ̀vi mənìn’ki
Golica 3: 139 - kɛ̀p'ət se iz udɛ̀tə
Golica 3: 141 - iz virištɑ̀ta
Trŭnčovica 2: 34 - žə urè̟š ne mòeš də vərɨ̀š iz drəntɤ̀ tə žə urè̟š
Trŭnčovica 2: 89 - iz vudɤ̀tə ò čìču àž žə kusɤ̀ às vìkəm ža kusɤ̀
Repljana 2: 57 - i kàk ja poznàvaš kato vərvìš tùka iz baìrite
Gela 1: 24 - òdil iz belumòrietu i
Sŭrnica 1: 14 - tì iz bɤlgàrija
Gradec 1: 94 - ma a nosìl ta è krìvo.lèvo tàm iz onìja skàli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut