jà

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where jà appears

: -
: -
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Stakevci 3: 2 - kò si jà i decàta mi svìknuli unùčetata
Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Stakevci 2: 14 - jà izlèzo nelì onà me nàredi jà izlèzo
Stakevci 2: 14 - jà izlèzo nelì onà me nàredi jà izlèzo
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Stakevci 3: 19 - na mène ta da ne pìšem jà na tèbe na belèžnikɤt
Stakevci 2: 21 - sìne onò jà tì me pràti za nèakvo ama nò
Stakevci 2: 22 - jà nè.znam tòj kakò se zovè kvò e tòj
Stakevci 1: 25 - jà sɤm išlà i [cough]
Stakevci 4: 25 - jà trì pùt idò za ràci
Stakevci 4: 26 - i jà ne sɤ̀m vidèl
Stakevci 1: 29 - namèsto tò edìn milicionèr me zbrkà što jà ne sɤ̀m odìla
Stakevci 2: 29 - a jà se ne mòk sètim
Stakevci 3: 33 - jà sɤm oddòlu tùka
Stakevci 1: 35 - a jà se tegàj ukačì gdèto òn kazà
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 3: 39 - jà če bègam
Stakevci 3: 42 - ama jà ne mòg
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Stakevci 1: 52 - zbṛkàla sɤm tòj jà si miruvà nìšto ne kazà
Stakevci 1: 66 - ta otòše u pìvnicutu jà pogledà tekà kò da pràim sɤ̀ga
Stakevci 1: 68 - i jà slèzo sɤz bagàžɤt i otò pri stàreca pa rekò
Stakevci 1: 70 - rèče è jà te poznàvam po prìkaskata tì si severjànka
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Repljana 4: 4 - ama jà nè.znam ednà stanìšina ednà a u
Repljana 1: 4 - pa me ubòde edɤ̀n jà gi pasèm pa do livàdutu
Repljana 1: 6 - kìmnu i jà òp ta na rodzìte mu se ukačì
Repljana 1: 7 - jà sɤm detè
Repljana 1: 10 - jà sɤm detè učenìčka è sɤs ə ɤm komšìk'a ni bèše
Repljana 1: 12 - pa me vànu vòlɤt ta me prenèse jà ne smèem
Repljana 1: 14 - jà mirùjem onò vodà bèše golemà nèkvo valè dɤ̀š
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 4: 25 - jovàn gi znàe ama jà
Repljana 1: 27 - volòvete ulàze jà vanù da rovèm tekà si me
Repljana 4: 27 - ama znàm če de za g’òrg’a jà sɤm mislèla
Repljana 1: 31 - jà g’u ne mòk kàžem rovèm pa ne mòg
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 1: 63 - nè e me bòl sàl si tekà kìmnu i jà òp
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Repljana 1: 93 - nèmaš mlògo ràbotu jà si prespìm pri n’ì ostànem pri n’ì
Repljana 1: 102 - pàk tàm na košàrutu jà bàba mi
Repljana 1: 109 - [laughter] àjde bàba svarìla orlòvi nòkti jà ìdem onà dṛžì jàgn’eto
Repljana 1: 110 - jà sipùjem ta ga napòimo tovà ozdravèe jàgn’eto
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Repljana 1: 118 - jà ka te vidò če bṛ̀ziš po jàgancitȉ od ràdoz bi lìtnul
Repljana 1: 125 - otišlà sɤm pri n’ì rèko dèdo no jà sɤm došlà
Vŭrbovo 2: 2 - no baštà ti znàe dèdo vàn’o a pà edɤn pùt jà
Vŭrbovo 2: 4 - nèkvo nò ìmaše ukràse kvò li nè jà dùmaše
Vŭrbovo 2: 30 - sled màlko če jà
Babjak 4: 1 - ja utìduf tàm ìməše təkìə l'ùde dètu mi pròba: glasɤ̀
Babjak 3: 3 - jà kətu mlədèš kəto ergèni nie nàš'te mòmi
Babjak 4: 10 - əbe jà i bɛ̀h vɛ̀rnu bɛ̀h mnògu gul'àm stò i trì kilugràmə
Babjak 4: 13 - i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə
Babjak 4: 16 - i jà si mìslə nə əkɤ̀lə vìkəm jà səm ùləf
Babjak 4: 16 - i jà si mìslə nə əkɤ̀lə vìkəm jà səm ùləf
Bansko: 41 - s tìkva pa jà jàs fnògu sam pravìla s tìkva bànicḁ
Bansko: 47 - ə dobrɛ̀ ama jà seà a pràva sà si sà a pràim drùgujàče
Bansko: 89 - č'e kažùvam jà staruvrɛ̀mcku
Bansko: 207 - ta [laughter] jà vìkam če uš ne mò vi kažùvam nìšču pa
Bansko: 216 - kòlaa tìa mi dàvaa jà nèam ama ga
Bansko: 229 - pa e bòlen pa jà mu vìkam dž'òre bre dž'òre gu vìkame
Bansko: 266 - i tìa dìpla šò e pòslano sìčku sam jà tkàla
Bansko: 281 - sus vàdička e tavà lòš'č'e ta mɛ̀tamè ta jà gu izvàždam
Eremija 3: 7 - jà pa kùčeta mnògo mràza nèču gi
Eremija 1: 14 - i jà ìda tàm da zapìšad dèka səm se javìla
Eremija 5: 16 - zaštò sa ti takò dète vìkam jà ne sàm sakàla
Eremija 5: 24 - ta znàe li se jà ne sàm po tìja ràboti
Eremija 4: 44 - a kòj če go jà dodèka de stàna òn
Eremija 2: 46 - od mène tòku vìkam jà sam tùka da pàza
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 1: 51 - jà se jà se uplašìx òti
Eremija 1: 51 - jà se jà se uplašìx òti
Eremija 5: 64 - jà sam kəìl da se òtrova zaštò da se màča
Eremija 1: 64 - e jà pa sàmo tùku.što vìkaš pa nèmame nie pencionèrite
Eremija 5: 66 - mnògo me takà bìe sɤvestà za kakvò jà da živèa
Eremija 5: 68 - a jà da iskàram tokù devedesè i sèdem ta
Eremija 5: 70 - nèma bè bòg bòg bòk me nèče jà mu se mòl'a
Eremija 6: 73 - pa kato ojdò na učìlišti̥ i jà ìda i vìkam màmo
Eremija 6: 74 - ofcìte ležàli sa ama jà se pa naučìx
Eremija 5: 74 - jà vìkam čovèče ìsprati mi pìsmo znàm da čèta če go pròčeta
Eremija 5: 75 - pa pràti abàr jà če se prìgotva da si samà dòjda
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Eremija 1: 83 - še dòjda jà d ìda do magazìnčeto tùka nèšto da gl'èdam
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 5: 91 - e pa jà vìkam nè nèma da mi tùrite na mène pàmetnik
Eremija 5: 98 - jà sam se kačuvàla na kòn kòlko kɤ̀štata visòk
Eremija 5: 110 - jà da dṛ̀ven matriàl i jà sos nìx me kàčuvə kamandìro
Eremija 5: 110 - jà da dṛ̀ven matriàl i jà sos nìx me kàčuvə kamandìro
Eremija 5: 113 - tòo kòn je je ùčen ta takà i jà i po sos nìx
Dolno Ujno: 195 - è jà vi kazàx
Dolno Ujno: 197 - àjde jà vi kazàx
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Drabišna 2: 6 - jà si isš'uš'ìh əmə n'àməm pr'àsni krùš'i mnòu hùbəvi krùši ìməše
Drabišna 1: 32 - jà si znàm nà sigà ut'ùəm č'ɤ̀k du gòr'e du pluštàtə
Drabišna 1: 62 - pà sə vɤ̀rnət jà si è tùkə sèd'ə fč'èrə pək fl'àli fɤ̀tr'e
Drabišna 2: 96 - ne mòž də vərvì jà se izmurìh vìkə
Godeševo 4: 18 - jà ne sɤ̀m sàdil i lòze n'èməm təkì ràbuti
Kralevo 1: 16 - tùkə d’èt səm sə ɨž’è̝n’ilə jà trɨ̀mə bràtə f ədnɤ̀ si kɤ̀štə
Kralevo 1: 53 - əm vè̝k’e jà stàvih gu na
Kruševo 1: 9 - i jà dùməm čèkəj jà piš’ìn də ìskəràm kumpìretu
Kruševo 1: 9 - i jà dùməm čèkəj jà piš’ìn də ìskəràm kumpìretu
Kruševo 2: 19 - jà ti səm kàzələ əmə mòže də zəburìš
Kruševo 2: 27 - kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə
Kruševo 2: 42 - tə sì gu izl'ekùvəh jà si t'à mi putkàzə ž'enìčkətə stàrətə
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Kruševo 1: 61 - lù si sə uvìkvə nəlì jà n vì kàzvəm də sə pràv’ə
Kruševo 1: 97 - jà dùm è əmə izl’èlu ùbəvu vr’ème dùməm
Kruševo 1: 99 - stànə li stàrə dùməm i jà š’ ìdə zə suc’àl’ni grìž’i
Šumnatica 4: 4 - sèeme sèeme jà səm s’à na pedesè i trì gudìni
Šumnatica 1: 44 - ednò še zàpitam jà vàs vì ste pò ùčeni pò təkòvu
Stalevo 2: 2 - jà hìč ni sɤ̀ umur’àvəh əm sigɛ̀ ne mòə
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 2: 56 - jà səm čùl če gu vìkat ošàf
Huhla 1: 10 - əhòw jà səm jàlə m'ètlin l'àp
Huhla 2: 12 - jà li gu dukàrə drùk li gu dukàrə dəržàvətə
Huhla 3: 18 - əmə jà mu kàzvəm t'èbe əku tə b'àhə fàtili ə mur'ɤ̀t
Huhla 5: 20 - jà da ìzedə àjde čùkət nàši dicà tuvà n'è
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 6: 28 - nìj stòrihne tì i jà
Huhla 6: 30 - tì i jà gi stòrihne
Huhla 1: 34 - ud jàden'tu li mnòg jàd'en'e mnòg dròb'en'e jà
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 1: 35 - dròb'en'e pək n' jàm n'è jà nəpr'èš nəl' b'àh v bòl'nicətə
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 6: 89 - a jà səm s'èdes'ètu
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Oreše: 32 - t’è se ne vərnə jà g ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl nədòlu
Oreše: 33 - i jà b ə ustànəhme vèke təkà siràč’etə ə pə
Oreše: 34 - b’èvme pet šès decà hùbəvu əmə jà ustànə v’èk’e təkà na
Oreše: 60 - kàži segà tì si vinòven jà səm vinòven nəlì pu iskàzuvàn’etu̥
Brŭšljan 4: 7 - də rəstè štòtu ìnač'e jà nəlì vi kàzvəm zə tvà
Brŭšljan 1: 61 - štòtu jà i kəde grənč'àr xòdih nə tàm tàm ìməš'e mumč'ètə
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 1: 39 - jà svàra kartòf òbela go pa go izmɛ̀šam noštuvìte
Gorno Vŭršilo 2: 44 - zemà ja dɛ̀doto trì godìni pučìna jà ostànah samìnka
Stoilovo: 10 - əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku
Malevo/Asg 2: 21 - vèče nəlì izl’èzəhə məš’ìni jà si zemàx ednà plàničkə
Malevo/Asg 3: 39 - dà dà ti kàž’ə ìstinətə səgà jà t’èbe
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Sŭrnica 4: 4 - kədètu žəvɛ̀jə jà
Sŭrnica 3: 143 - pa jà si gu č’ùvəm i n’ègu
Belica 3: 1 - òf jà sɤm ostàvila stòka domà da stàjam da si vṛ̀va
Belica 1: 2 - jà sɤm živ'àla vɤv durlìite osemnàese godìni
Belica 3: 5 - šès li sa ìzdoa go ako mì trèbe sìrene jà si go pòtsira
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 1: 99 - e jà [unintelligible] izlèzo
Belica 1: 103 - tòj ottùk jà ottùk i ednò plàdne
Belica 1: 114 - jà da ne sɤ̀m došlà tùk da nòsa na kùrvite vòda
Belica 1: 116 - jà vi ne mèšam gospodìno sèki si odgovàra za nègo
Belica 3: 121 - čèkaj lèba nè e došɤ̀l ama jà kato nèma lèba
Belica 3: 122 - jà š si òtida če ìmam svìne pa kṛ̀ta
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Sveta Petka 3: 37 - ɛ̀ səm ja naprìl tàa plɛ̀mn’ə segà
Arčar 1: 5 - jà otìvam za drùga ràbota ònija vìka pravète tovà
Arčar 1: 6 - čèkaj be jà kɤ̀f sɤm jà pòčvam da mèrim da zaglàime
Arčar 1: 6 - čèkaj be jà kɤ̀f sɤm jà pòčvam da mèrim da zaglàime
Arčar 1: 13 - jà ne mòe se razbèrem s n’ì
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Arčar 1: 26 - è takà takà dobrè jà vìkam jà stanà tùka pa inžinèr be
Arčar 1: 28 - slət tovà ìdva gòre u fèrmata i jà otìvam
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema
Arčar 1: 34 - jà ne znàm za kvà e ràbotata vìkam à be džòni
Arčar 1: 35 - ònija izbèga natàm tòo izbèga natàm i jà kvò pràim sɤ̀gḁ
Arčar 1: 36 - jà də mu pràim leglàta na kràvite̥ onò tṛbì debèli
Arčar 1: 42 - emi šès li sèdem tṛbì svalì gi jà nanòu
Gradec 1: 7 - mòže e bàam jà ìdat ženì bàbo ìdat amà
Gradec 1: 12 - jà ednà gòdin sɤm bilà sè na leglò
Gradec 1: 18 - jà sɤm si obèsila rɤkàta takà na na kràa i onà istṛ̀pnala
Gradec 1: 21 - dìgaj dìgaj jà se opìka od bòlki̥
Gradec 1: 24 - jà ne sɤ̀m ne mo ne mòm lekàrstva da pìem
Gradec 1: 28 - kɤdè jà ta vìdim če ti sàkaž da gi kùpiš
Gradec 1: 31 - i jà sa paralezìra ni nì kɤt sɤm si svìla
Gradec 1: 34 - jà sɤm idvàla da ta dìrim
Gradec 1: 37 - jà ne sɤ̀m možàla i da bɤ̀brem
Gradec 1: 48 - kogà da sɤ̥ sɤžìvim takà jà sɤm si bilà takà de
Gradec 1: 51 - zìmam jà ednò ogledàlce takà stròšeno̥ zèm če bèše takà u džàma
Gradec 1: 55 - jà mu dàvam ə onovà da glèda ama mu ne kàzvam
Gradec 1: 56 - kvò mi e ne mòe da kàžem i sɤ̀ga jà zinà
Gradec 1: 58 - jà si mìrno no jà bì mu kazàla kvò
Gradec 1: 58 - jà si mìrno no jà bì mu kazàla kvò
Gradec 1: 59 - sɤ̀ga jà mɤ̀čim da mu kàžem da mi ku
Gradec 1: 61 - i jà pokàzvam pokàzvam pokàzvam pokàzvam
Gradec 1: 62 - ama jà ne mòe da kàam nìštò
Gradec 1: 76 - otkòlko da sa nadùvam tḁ̀m i jà sa paralezìra vèče i nèš
Gradec 1: 81 - čàsnata poloklìnika i onà če ma preglèdat čɤ jà
Gradec 1: 88 - i jà kàžem na onàa nevèstica mlàda i onàa nevèstica mi kazà
Gradec 1: 91 - ama jà ne sɤ̀m možàla nì da sɤm mòja sìn
Gradec 1: 99 - i onì ma sɤblìčɤt tàm ə jà ne mòžem nìšto
Gradec 1: 101 - nə mòe də odvṛ̀žat jà sɤs sɤs nalì znàeš fùsta s
Gradec 1: 103 - mòre nèmam pòjas amì sè jà pòjas ne mòe nòsim
Gradec 1: 119 - slùšaj ma dàko ìmam kàmɤn'e dàko jà revèm za aršìn'e
Gradec 1: 121 - dàko sa pùkne žḷ̀čkata jà ìmam pòlza od onìja kàmɤn'e [laughter]
Gradec 1: 124 - sè ìmam jà sìčka pàstrim onovà àj kɤdè mi e snimàl
Vladimirovo 1: 26 - emi jà sɤm od lexčèvo pa màk’a mi e od vlədimìrovu
Vladimirovo 1: 28 - jà ìdvam od vlədimìrovu pa onì pa dovàždat u lexčèvo
Gorna Krušica 3: 13 - jà sam ə praìlə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut