jà

Case: 
nom
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where jà appears

Trŭnčovica 2: 4 - če nè̟mət mumčè̟tə bəštà i nè̟mə mumčè̟tə i izràstej jà
Stakevci 2: 11 - òx ne mògu jà se ne mòk sètim sɤ̀g
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Markovo: 138 - i jà
Malevo/Xsk 2: 18 - siɛ̀ nìtu i mòjtə snəhà jà n’àməm dəšter’ɤ̀ ìməm snəhà
Malevo/Xsk 2: 28 - gudɨ̀ni jà səm nə sedemdesè i ednɤ̀
Malevo/Xsk 1: 29 - dvənàestə gudɨ̀nə jà səm rud’è̝nə sedemnàestə gudɨ̀nə i
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Malevo/Xsk 2: 75 - [laughter] kədè ə jà təkà ɨ̀kəm bàbə vɨ̀kə ɨ̀kəm tò
Malevo/Xsk 2: 78 - kət umrè̝ kò zə pràjə jà bez nè̝hi̥
Malevo/Xsk 1: 78 - əmə jà k pòmn’ə mal’əvu d’è kogà e bỳlu tik’è̝k’u:
Malevo/Xsk 1: 80 - əmə jà gu zəpòmn’əh màl’evu jà i dàže ìməm’ə
Malevo/Xsk 2: 101 - jà səm sedemdes’è i ednɤ̀ gudɨ̀nə ž’uòtni gl’èdəme
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 1: 127 - pòmnim èee tvà gu pòmn’əm jà
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Kralevo 3: 71 - tvà znàm jà mòjə d’àdu
Kralevo 2: 89 - jà gl’èdəm sigɛ̀ pək ìkəm tvà kɤ̀k je stòrenu
Stalevo 1: 3 - n’èmə vr’è̝me jà tòlko pərì ne dàvəm
Stalevo 1: 5 - jà fəf hàskuu nə pəzàr’ə zə z’èmə adìn dəràk i etəkà vlàč’uf
Stalevo 1: 9 - i n’èskə jà zə ìzlač’ə adìn ədìn kilugràm ùtre jètərvətə zə izlàč’i
Stalevo 4: 22 - à jà sàmu jà zapòmnih tàmkənə nè̝ e nàš čìču
Stalevo 4: 52 - či e v’àrnu vìkəm nèv’àrnu jà ne prodùmvəm ni kàzvəm vìkəm
Stalevo 4: 53 - m’ène d’àdu gòd’u jà n’èməm mòj si d’àdu əmə
Oreše: 29 - jà gi ne pòmn’a gà sə ušlì jà bef dètence dè
Oreše: 29 - jà gi ne pòmn’a gà sə ušlì jà bef dètence dè
Vŭglarovo 2: 11 - jà nə nàšte decà òt’ rəspràvəm ɨkət bàbo n’è e v’àrnu
Vŭglarovo 1: 32 - jà gə dòdəh mlàdə bùlkə i č’ìč’u p’ètər dòjde
Vŭglarovo 1: 34 - i jà m’ès’ə tùkə um’ès’ə z bràšnu n’è s udà
Vŭglarovo 2: 109 - əm zəpɨ̀svə jà vìj ni zə rəzbràhte li
Vŭglarovo 2: 111 - jà gl’èdəm tvà sə vərtɨ̀ [laughter]
Vŭglarovo 2: 120 - pək jà jà rəzbràh č’ə zəpɨ̀svə èjke
Vŭglarovo 2: 120 - pək jà jà rəzbràh č’ə zəpɨ̀svə èjke
Vŭglarovo 1: 123 - à jà p’è̝kəh càrč’evu bràšnu təkà bəkl’enɨ̀ci ìkəhme
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Gorna Krušica 1: 44 - jà sam davàla na moìte svàd dèca ka sàm ženìla
Gorna Krušica 1: 91 - jà sam takà ahà izvrɤtì okol kòno i svàli vèče
Gorna Krušica 1: 156 - jà sà se udarìx pa tùka bè: rakàta čupìla tà
Iskrica 1: 17 - i d’è də znàm v’èče̥ pudìr’ə jà sɤzdàdəw simèjstvu de̝cà
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut