jadè

Meaning: 
eat
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where jadè appears

Dolno Draglište 2: 12 - tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se
Gela 1: 35 - tə gu mɔ̀čət hɔ̀ də jadè tuvà vèke
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Gela 2: 93 - pu càl dèn' kvò da pàk varì jadè
Gela 2: 101 - da da jadè tà be ut plòvdif de dòkturka ta tùka spà
Pavelsko 2: 32 - na pòstite se jadè
Belica 2: 58 - se krìe zimɤ̀ska stòkata go šte go jadè za stòkata
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Tihomir 3: 5 - kakvò jadè
Glavanovci 1: 18 - ama ìnače pa slàtko poispečè se i se jadè

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut