kàktu

Meaning: 
how
Particle: 
rel
Lexeme: 

Lines where kàktu appears

Golica 6: 15 - kàktu vìždəte səmìčək slɑ̀gəm səmìčək dìgəm ku nəm’ɛ̀r’ə jàm
Golica 6: 35 - əmə kol m’ène sə nìi gu glèdəhme kàktu glèdəhme decàtə
Kralevo 1: 74 - svà svà kàktu stànə v’è̝ke trɨ̀ gudɨ̀nɨ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut