kàktu

Meaning: 
how
Particle: 
rel
Lexeme: 

Lines where kàktu appears

Srebŭrna 1: 11 - tvà e jurdèčki pàtici̥ kàktu gu pìšət u knìgətə
Bansko: 36 - kàktu gu pulìvaš i sa nadùvaa parčèncə̥tə̥
Šumnatica 1: 35 - kàktu gu rəspràjət znàči kàktu rəspràjət či svetàt bìlu kətu tòpka
Šumnatica 1: 35 - kàktu gu rəspràjət znàči kàktu rəspràjət či svetàt bìlu kətu tòpka
Šumnatica 3: 135 - də fkìsne àsəl kutu məjà kàktu e
Bangejci 2: 17 - i ot'ìət kàktu ìdət ud drùgi silà tùkə f nàše̥tu s'èlu
Bangejci 2: 37 - kàktu mə i ùčilə màjkə mi [laughter]
Černovrŭx: 10 - kàktu vi ub'əsn'àvəm tò e ud'èlnu konkrètno ìdət sigà
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut