kàzvə

Meaning: 
say
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where kàzvə appears

Kruševo 1: 16 - dònesi i nə mène kàzvə ut tìjə kərtòfki kàzva dònesi
Kruševo 1: 37 - i kàzvə dùməm kàko l’ènko kəkvò stàvə bàbətə kəkò prài
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 1: 72 - pə t’à kàzvə à sìč’ki kàzvə dùməm puupràvi lì sə màlku
Kruševo 1: 72 - pə t’à kàzvə à sìč’ki kàzvə dùməm puupràvi lì sə màlku
Kruševo 1: 75 - t’à s’à sə upràvi kàzvə əmi
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Kruševo 1: 92 - t’è i putsigur’ènə n’èi jàdene kàzvə suc’al’ni grìž’i mi kàk
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Oreše: 38 - e tvà kvòtu gu kàzvə isùs hristòs vəv bìblijàtə trìte slɤ̀ncə
Oreše: 48 - kàzvə həlèl isùs hristòs tòj bìl vəskrèsnət ut dž’ihnèmə e bilò
Oreše: 49 - še vi tèrət kàzvə gòrnətə rìzə kàzvə gòrnətə
Oreše: 49 - še vi tèrət kàzvə gòrnətə rìzə kàzvə gòrnətə
Oreše: 50 - əku jə dəd’ète kàzvə gòrnətə rìzə vèčnijə wògən š’e vɤ v ugurì
Stoilovo: 19 - gospodə fnàsət vɤ̀tre gu pugr’èbvəme i tuvà sə kàzvə
Pavelsko 4: 107 - m’ènicə sə kàzvə m’ènicə m’èneme nə n’ègə tràkaš tràkaš
Prestoj: 24 - i pòčvət da pùštət i t’è sòk sòkə sə kàzvə vəràk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut