kəkò

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
interr
Lexeme: 
Lexical variation: 
какво
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where kəkò appears

Mogilica 2: 4 - hà stàrutu vàj kàk də ti kàž'əm stàrutə kəkò beš'e
Kralevo 1: 67 - n’àməhə kəkò s ədɨ̀n jurgàn’ nə gərbɤ̀
Kruševo 1: 37 - i kàzvə dùməm kàko l’ènko kəkvò stàvə bàbətə kəkò prài
Kruševo 1: 58 - i sà dudè ìdi ml’èč’ice izvàričkə še nàprəə kəkò nàprəvə jàdence
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Leštak 2: 38 - kəkò kəkò də jədèš
Šumnatica 2: 18 - əm kəkò e tuvà nɛ̀štu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut