kəkvò

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
interr
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kəkvò appears

Kolju Marinovo 6: 1 - znàjš kəkvò je ìməše inì cìgən’i im vìkəmi lìnguri
Golica 3: 167 - da ukwɑ̀si mamùl':t'ȅ vèči̥ zə kəkvò sti s'ɛ̀li kɛ̀k
Izgrev/Vm 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Rakovski: 12 - kəkvò pràime s'ɤ̀dnəjme nə sinìjətə tàm də jədìm nə màsətə
Rakovski: 19 - kəkvò pràim kak ràbutime kàk sɤ punàs'əme səs ù:rɤtə
Trŭnčovica 2: 18 - i igràeme kəkvò igràem dòe ni umɤ̀ də sə pràim nə bùlki
Repljana 2: 50 - drùgo u kəkvò ja slàgaš dušìčinata
Vŭrbovo 2: 23 - a kəkvò e tòj magìja
Srebŭrna 2: 43 - strìžeš ə ovcàta i kəkvò pràviš səs vɤ̀lnata
Srebŭrna 2: 58 - səs səs kəkvò
Dolno Draglište 1: 8 - kəkvò mòtəš štòtu tòj mòta vèče koncìte kəkvò mòtəš
Dolno Draglište 1: 8 - kəkvò mòtəš štòtu tòj mòta vèče koncìte kəkvò mòtəš
Dolno Draglište 1: 10 - pìta: gu tàm kəkvò mòtəš tòj pà žèncki mɤškì [laughter]
Eremija 2: 6 - à kəkvò bèše
Mogilica 4: 25 - kəkvò š'e e əl:àh znàe vrìtem əlàh də dàvə hùbəvu sə mòlime
Drabišna 2: 46 - mène kəkvò mi stànə
Godeševo 4: 5 - məgàretə li še e kəkvò də è kəkòtu ìməš prìmer živòtnu
Kovačevo 1: 92 - ùglave ùglavetu kəkvò beše
Kovačevo 1: 138 - nik’àf kəkvò j tuvà nik’àf
Kralevo 2: 132 - a s kəkvò e zədɤ̀neta s kvo e
Leštak 1: 77 - tò mnògu l’ʌ̀snu sə prài əmə n’èmə ut kəkvò də sə nəprài
Leštak 2: 79 - əmhəm kato go vɤ̀rneš v kəkvò g gu slàgate
Šumnatica 3: 27 - za kəkvò ti e [laughter]
Šumnatica 3: 214 - ud òfcata vɤ̀lnata kət se zème kəkvò sə prài
Stalevo 1: 95 - kəkvò
Huhla 3: 49 - kəkvò struvìhə kəkvò nòsihə ut tvà dəržàvətə rəzgràbəhə dəržàvətə
Huhla 3: 49 - kəkvò struvìhə kəkvò nòsihə ut tvà dəržàvətə rəzgràbəhə dəržàvətə
Vŭglarovo 2: 49 - kɤ̀k sə pudrèždəxti kəkvò ìməxte
Bangejci 2: 55 - ìgli zə čuràp ni znàiš li kəkvò i
Bangejci 2: 66 - n'àmə kəkvò də təčèm n'àmə kvò də prid'èm
Bangejci 1: 76 - kəkvò žìtu uv'ès pəpùr kərtòfi bòp kvòt e ni i nùžnu
Černovrŭx: 14 - no nà pisk'ùl kəkvò e
Černovrŭx: 16 - vrɤ̀zvət im kəkvò li ni štèš
Čokmanovo 1: 3 - kòlkutu mòž'eme trì d'èn'ə sigà kəkvò də kàž'e n'èmə n'è elìn'd'èn'
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Stikŭl 1: 4 - xa tə kəkvò ìskətə
Stikŭl 2: 5 - kəkvò že izlɛ̀ze ne znàjə zə mlədèšč’ekəs
Stikŭl 2: 10 - tə kəkvò də pràvite ehe
Stikŭl 1: 15 - tə kəkvò dɤ vɤ kàžə
Stikŭl 4: 32 - tò žə gu plàtə əm kəkvò
Stikŭl 1: 42 - drùgu kəkvò dɤ vɤ kàžə sìn envà səm zəpòmnilə ut stàr:te
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Stikŭl 1: 70 - tugà nìkuj nə hòdi də ràbutɨ nèməš kò̝n’ nèmə s kəkvò
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 1: 116 - i enəkvò sigà sìn kàžə mə zgà kəkvò ìkəte kàžə mə zgà
Stikŭl 1: 125 - də mə pᶤìtət kəkvò i bəlò drùguš kəkvò i stànəlu əzgà
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Malevo/Asg 1: 39 - kəkvò də pràim i decà gl’ʌ̀dəme i s’àkəkvu sme pràili
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Hvojna 1: 2 - nə zdòj də si rəspredel’ɤ̀t ut kòlku òfce kəkvò mòže də pulùči
Hvojna 2: 4 - n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì
Hvojna 2: 6 - i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li
Petŭrnica: 47 - tòj mu raspràva kəkvò sam napràila tòj vìka bè màma mu
Stančov Han 2: 20 - štò takòə sigà kòj znài kəkvò si gu nəpràilə
Stančov Han 1: 73 - na kəkvò se postàvət krakàta
Sŭrnica 3: 111 - è stud’ènu š’ pòč’n’e studɤ̀ è kəkvò š’ə č’ùvəš tì grədìnə
Sŭrnica 2: 155 - vrɛ̀metu kàrə kəkvò də pràviš’ də ti kàž’ə
Vladimirovo 2: 47 - ahà a za za kòleda kəkvò pràvexte za kòleda kàk praznùvaxte

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut