kətu

Meaning: 
like
Lexeme: 

Lines where kətu appears

Kolju Marinovo 3: 54 - kətu xərmàn
Kolju Marinovo 5: 56 - kətu kòfə amə bəkɤ̀reno
Kolju Marinovo 1: 67 - tò j kətu pìtə zbìtu
Kruševo 1: 49 - publəž’ɛ̀vəšè mi putəkòvə kətu bàbincki ràbutì si i dùməm s’à
Leštak 3: 68 - kətu təkòvə d’ètu prudàvət č’ergàrite
Šumnatica 1: 35 - kàktu gu rəspràjət znàči kàktu rəspràjət či svetàt bìlu kətu tòpka
Šumnatica 2: 37 - a n’è nè tòə təkòə tè bèən kətu turduvàci vujnìci
Šumnatica 3: 38 - ejà smel’ème gu kətu urìs gu zəpràime pò drèmničku èj təkìə ràbuti
Šumnatica 1: 88 - ìnək germànijə štèn də nə glɤ̀tne kətu [laughter]
Šumnatica 3: 130 - nuškuvì zèmme tugàvəkənə ìməme si stòrenki sàj kətu lupàt’k’i
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Oreše: 8 - kətu segà tou ž’ivòt’
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Malevo/Asg 2: 18 - tvà dɤ̀rvu ne è tvɤ̀rdu kətu səlkɤ̀mə i dəbɤ̀
Pavelsko 2: 13 - ìməme si gòr’e ə təkà kətu l’yvàtki ìməš’e kəš’li
Hvojna 1: 10 - upredel’ɤ̀d gu kətu pìl’ence i vɤ̀gəlč’e mu slòž’ət zə uč’ìnku [laughter]
Prestoj: 26 - n’èštu kətu sigàšniti siròpi kuìt sà ìma ud vìšni ut slìvi
Prestoj: 39 - kətu təgàr mu kàzvət pək ə dərmòn mu kàzvət
Stančov Han 3: 38 - às ìməm idnò mumčènci tɤ̀j kətu vàs sigà zəvɤ̀rši
Sŭrnica 4: 66 - təkà zəkàč’enkə i dòlu è təkvà kətu reš’ètč’icə
Sŭrnica 4: 68 - kətu riš’ètkə nàč’i č’ərkmɤ̀ mu vìkəme
Sŭrnica 2: 68 - ut kàmənite sɤ̀štu kətu sl’às təkòə
Sŭrnica 2: 71 - ìmə n’ɛ̀š’tu kətu kurìč’kə təkà vəs kàməkə
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Sŭrnica 2: 81 - emi təkɤ̀f kətu sìf n’ɛ̀š’tu è kətu pəntəlònə
Sŭrnica 2: 81 - emi təkɤ̀f kətu sìf n’ɛ̀š’tu è kətu pəntəlònə
Sŭrnica 2: 132 - ud rəštɤ̀ zəbɤ̀rkəš’ kətu pàrenìcə zəbɤ̀rkəš’ zəbɤ̀rkəš’
Sŭrnica 3: 162 - stànvəlu nɛ̀štu kətu jejcà pu pu ìmetu təkà
Sŭrnica 2: 168 - è təkà kətu pəntəlònə prušàrenu
Sŭrnica 1: 170 - stàvət kətu
Trjavna: 171 - t’inzùx nəpràenu tɤ̀j kətu cidàči
Vŭrbina 3: 16 - ədnɤ̀ž gu prəš’ìme kətu pɤ̀rvu i s’ètn’e pàk
Petrov Dol 2: 82 - kətu àgəncata
Petrov Dol 1: 86 - dà dà pək às kətu hvɤ̀rl’ə kətu pɤ̀rvi pɤ̀t
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 1: 56 - i òrətə nəs’àdət idɤ̀t igràjət kətu nə svàdbə
Baskalci 1: 84 - às ə kәtu saà vèke cèlu lèto sobirà:me sèno
Baskalci 1: 103 - kәtu zà čaùš odgovòrnik nàči nә stàdutu̥ sè ednò kәtu odgovòrnik nә stàduto
Baskalci 1: 103 - kәtu zà čaùš odgovòrnik nàči nә stàdutu̥ sè ednò kәtu odgovòrnik nә stàduto
Baskalci 1: 149 - è kәtu tuvà sә dìgnәti nәgòre i tuvà tàmuka kәtu izlìzәt ufcìte
Baskalci 1: 151 - pres sràgәtә minàvәt à kәtu prez vrәtàtә saà tùka nәprìmer

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut