kɤ̀ktu

Meaning: 
as
Lexeme: 

Lines where kɤ̀ktu appears

Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Garvan 1: 66 - č'itìrmə ubikàl'əš màsətə tɤ̀j kɤ̀ktu j màs:tə tùkə̥tɤ̀j ìmə bìblijə tàm
Garvan 1: 97 - v əltàru nəpràvu isùs ristòs kɤ̀ktu j rəspɤ̀nət nə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut