kɤt

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj
Linguistic trait: 

Lines where kɤt appears

Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Gradec 1: 31 - i jà sa paralezìra ni nì kɤt sɤm si svìla
Drjanovec 2: 1 - s’ètn’e pɤ̀k kɤt sɤ vɤ̀rnɤɤ ut kɤzàrmata
Drjanovec 1: 8 - mòjtu d’ètstvu ni b’èši mnògu v’ès’ɤlu nu nɤ̀l’ kɤt sɤm zdràva
Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ
Drjanovec 1: 9 - kɤt ìmɤm bɤštà aku nìmɤm màjkɤ š’ɤ ìmɤm bɤštà
Drjanovec 2: 16 - màjki̥t'ȅ s'è mi vìkɤɤ kɤt kàžɤ è zɤ nàs bùlkɤ n'àɤ
Drjanovec 2: 28 - əmɤ sigà kɤt n’àɤm màjkɤ ustàivə m’ène dɤ ispràštɤm tàtka
Drjanovec 2: 29 - na ràbutɤ dɤ mu j zgòtv’enu də gu pusr’èštɤm kɤt kài
Drjanovec 1: 39 - dòdi i prebràwme sɤ bràtt’ȅ fsìčkit’ȅ kɤt zɤròviwmi màjkə prɤbràwmi sɤ
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Drjanovec 1: 60 - n’ègu dèn’ kɤt zèvɤt dɤ jɤ kɤt jɤ kàrɤwɤ u bòlnictȁ
Drjanovec 2: 60 - kɤt n’amə urìs znàjɤt n’àmɤ urìs šɤ kùpɤt
Drjanovec 2: 61 - kɤt n’àɤ wòl’uw znàjɤt či dvèčərə š sɤ vɤ̀rnɤt tùkɤ nɤ jàdini
Drjanovec 2: 63 - uc’ète dɤ pusrèšnɤ dɤ gi skàrɤm i kɤt ìmɤt b’èbi
Drjanovec 1: 75 - mnògo dubrà màjkɤ b’èši i sigà kɤt plàčɤ kɤt kàža màmo
Drjanovec 1: 75 - mnògo dubrà màjkɤ b’èši i sigà kɤt plàčɤ kɤt kàža màmo
Petrov Dol 1: 22 - kɤt i nɤm’ɛ̀ri z’èmə i tùj d’it’è z’èmɤ i i ut’ùət u.kɤšti
Petrov Dol 2: 124 - s’àkuj kɤt i slòži è tùkə inà čèr ə pr’estìlka kət slòži
Petrov Dol 3: 153 - s n’in’t’ìrit’ȅ udn’èməm’i i kɤt ustàni wèči sàmu zɤ̀rnutu
Iskrica 1: 1 - kɤt sə užèn’əh dòjdah tùtùkaa sikɤ̀rvə mi b’èše mnògu rəbòtnə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut