kәt

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj
Linguistic trait: 

Lines where kәt appears

Stančov Han 1: 14 - kәt n’èmә fòrmә n’èmә b’èši tùkә be ə b’èd’әn nәròt bè
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 83 - kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmi
Stančov Han 1: 101 - buì si gi kupùvəxmi әmì kәt ìskәd dә gu pusin’ɤ̀t
Baskalci 1: 58 - prìmerno kәt se zәjàgn’әt tàm kәtu zèmәd dә sә mɤ̀rl’әt
Baskalci 2: 67 - nè dùpčәt i saà vek’e kәt stәnà stupànstvutu tùrәt im
Baskalci 1: 92 - dobrè a tòo tàm dètu e nàj glàvnijә kәt sә prài prèmlәs

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut