kәtu

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where kәtu appears

Stoilovo 2: 32 - kәtu kàmen’ tò ednò tәkòvә pretstәvl’àvә
Stoilovo 2: 39 - kәtu gu svәršème vɤršème ubrɤ̀štәme sәs vìlә nәprèš
Stoilovo 2: 61 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t udgòre kәtu vәrɤ̀d dikànetu dә gu uvɤrhɤ̀t
Stoilovo 2: 63 - i kәtu gu uvɤrhɤ̀t se svɤršè zèmeme tugàvә tә gu zberè̝me
Stančov Han 1: 80 - kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùj
Sveta Petka 2: 19 - kәtu izdujdòә làmbi tugàs si kupìhme pu nɛ̀kuә làmbicә
Baskalci 2: 50 - ìmaše ednò vrème kәtràn’ znàeš li kәtu si
Baskalci 1: 58 - prìmerno kәt se zәjàgn’әt tàm kәtu zèmәd dә sә mɤ̀rl’әt
Baskalci 1: 60 - kәtu se zәjàgnәt ujàgnәt se tò o kәm ə dvàesti màj dә kàžeme
Baskalci 1: 61 - bizàәt cìcәt àgnetata slèt tovà i predòjva:me kәtu i predòime
Baskalci 2: 68 - nèkәkvi dzәmbì tàm kәtu i jàs ne sàm vidèl
Baskalci 1: 99 - kәtu se putfɤ̀rli mlekòtu nәprìmer dnèskә bәčùvәm àzeka
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 127 - o o odzàt tùka kәtu e trɤ̀lata znàči ìma si pokaričàr
Baskalci 1: 149 - è kәtu tuvà sә dìgnәti nәgòre i tuvà tàmuka kәtu izlìzәt ufcìte
Baskalci 1: 189 - às ustrìgvәx pu četìreese tòa dèn nàči kәtu sèdnә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut