k

Meaning: 
[…]
Lexeme: 

Lines where k appears

Kovačevo 1: 102 - od nèj k pə [laughter]
Stalevo 3: 12 - n’àma li k od vɤ̀lnata da takòva
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Petrov Dol 1: 17 - tòru trètu vèči tùj èči kət sɤ rud’ì da k prìmer
Petrov Dol 2: 88 - č’èt’ri p’èt’ kɯ̀št’i e nəprìmer’ è tèj k də pust’il’èm
Vladimirovo 1: 37 - è pa kòj k kɤdè si rešì dalì go napràvi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut