kàk

Meaning: 
how
Particle: 
inter.rel
Lexeme: 

Lines where kàk appears

Eremija 6: 19 - kàk e na sredàta ednò dərvò stòdžer
Belica 2: 143 - pòsle go razvàlim na dɤ̀ski kàk e segà vɤf fùrnite
Baskalci 1: 193 - kòj kòj kàk ìmә fàtkә bɤ̀rza fàtkә ìmә nèkuj
Baskalci 1: 241 - à tùka is trɤ̀nite is pàproteka kàk òdɤt tò okàpva
Baskalci 1: 283 - kato às togàj kàk ìmax stò òfci nèkoj meraklìja ama na nèkoe
Glavanovci 1: 123 - prìmerno mesnostà kàk je i ovɤ̀sɤt je xub ùbav ama hm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut