kàktu

Meaning: 
how
Particle: 
rel
Lexeme: 

Lines where kàktu appears

Mogilica 6: 67 - nemɛ̀še tegà kàktu də hòd'ət i kulì tə tə to segà
Leštak 3: 207 - kàktu mu vìkate dùmata kažì
Vŭglarevo 1: 25 - točno kàktu mu vìkəhte təkà tr’àbvə
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Petrov Dol 3: 45 - kàktu j n’ìvəta kòlkut i n’ìvəta də s’i iskàrə dukràj
Iskrica 3: 4 - i kàktu stənà səmìčək vèči sìčkiti si utìdaa ut tòu sv’àt

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut