kàzvə

Meaning: 
say
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where kàzvə appears

Kolju Marinovo 3: 38 - s kakvì dùmi sa kàzvə ne sàmo də go vìdim
Trŭnčovica 1: 26 - də kàzvə də jə čestɨ̀tə gudɨ̀nətə də ìmə mnògu pluduròdie
Trŭnčovica 1: 36 - kàzvə às ti pudər’àvəm nuštuvɨ̀te ə ugrɨ̀pkətə pištɤ̀
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Malevo/Xsk 1: 7 - dàž’e ut ə šus’è̝t nə tùkə sə kàzvə tùrskətə məhlɤ̀
Malevo/Xsk 1: 81 - tùkə ənnɤ̀ m’èsnus sɤ kàzvə màl’evu nɨ̀vɨ
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Kralevo 3: 15 - se kàzvə krɤ̀klàre krɤklàre
Kralevo 3: 56 - lènče kàk sə kàzvə tvà be kàk bə ràkjuvu li
Kralevo 2: 131 - kàk sə kàzvə be
Leštak 3: 108 - da se kàzvə tò rešèto ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 218 - əhə təkà sə kàzvə
Leštak 3: 257 - ə tvà nədòlu d’ètu spùsnətu sə kàzvə ž’eglì
Leštak 3: 260 - žègəl li se kàzvə kàk
Leštak 3: 319 - se kàzvə pàlešnik
Stalevo 1: 159 - ənvà sə kàzvə zʌ̀pci də sə ne ràs
Bangejci 2: 18 - xm i tɤ̀j tɤ̀j stàvəši ràbutə̥tə̥ sə kàzvə pràexmi sid'ànkə
Bangejci 2: 26 - pòsl'e kət ə ispred'ète tuvà kàk sə kàzvə tuvà
Brŭšljan 3: 31 - pervàs se kàzvə i kuv'èm skilimìdite
Gela 1: 67 - òt vìka vìš kàk mi kàzvə tìe se pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
Malevo/Asg 2: 9 - ə ìnəče pugòrckumu sə kàzvə smɤ̀rč sàmu təkɤ̀f məter’àl
Stančov Han 3: 28 - vəstìlci sə kàzvə i b’àə kəm čitìrisi kɤ̀šti
Petrov Dol 1: 45 - kàzvə ìmam inà pərà š’ə mu dàm enà parà pɤk drùk pɤ̀t’
Petrov Dol 1: 48 - inò c’àlu ròt ròt kət màjkə nàči màjka sə kàzvə v’èči
Petrov Dol 3: 90 - snòp’i ìmə gəgəv’èli sə sə kàzvə
Petrov Dol 3: 137 - səz v’ìl’i v’ìl’i è tɤ̀j istrɤ̀s’əm’i istrɤ̀sk n’in’tìr’i n’in’tìr’ sə kàzvə n’in’t’ìr’

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut